میسیسیپین

سامانهردیفاشکوبسن
(میلیون سال پیش)
پرمینسیسورالینآسلین→ پس از آن
کربنیفرپنسیلوانینگژلین۲۹۸٫۹–۳۰۳٫۷
کازیمووین۳۰۳٫۷–۳۰۷٫۰
مسکوین۳۰۷٫۰–۳۱۵٫۲
باشکیرین۳۱۵٫۲–۳۲۳٫۲
میسیسیپینسرپوخووین۳۲۳٫۲–۳۳۰٫۹
ویزین۳۳۰٫۹–۳۴۶٫۷
تورنزین۳۴۶٫۷–۳۵۸٫۹
دوونینپسینفامنین→ پیش از آن
بخش‌بندی‌های دوره کربنیفر بر پایه کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی[۱]

میسیسیپین (انگلیسی: Mississippian) یک زیردوره (subperiod) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یا یک زیرسامانه (subsystem) از گاهنگاری چینه‌شناسی است که در نیمه اول دوره کربنیفر قرار دارد و حدود ۳۵۸٫۹ تا ۳۲۳٫۲ میلیون سال پیش طول کشید. نام آن برگرفته از سنگ‌های این دوره است که در درهٔ رود میسیسیپی کشف شدند.

میسیسیپین خود به طور رسمی به سه بخش تقسیم می‌شود:

  • منابع

منابع

  1. "International Chronostratigraphic Chart". International Commission on Stratigraphy. Retrieved 9 May 2013.