مورتال کامبت (ابهام‌زدایی)

مورتال کامبت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

زبان های دیگر