مجموعه بازگشتی

در نظریه شمارش پذیری یک مجموعه از اعداد طبیعی بازگشتی،شمارش پذیر یا تصمیم پذیر خوانده می‌شود اگر الگوریتمی موجود باشد به قسمی که پس از یک زمان متناهی مشخص کند که یک عدد داده شده به مجموعه تعلق دارد یا نه.مجموعه ای که شمارش پذیر نباشد،شمارش ناپذیر یا تصمیم ناپذیر خوانده می شود.

یک رده کلی تر از مجموعه‌ها شامل مجموعه‌های شمارش پذیر بازگشتی می شود.برای این مجموعه‌ها تنها لازم است که الگوریتمی وجود داشته باشد که وقتی که عدد داده شده در مجموعه موجود باشد جواب دهد، برای اعدادی که در مجموعه نیستند الگوریتم ممکن است جواب ندهد.

زبان های دیگر