فیزیولوژی کلیه

تصویر نشان دهنده فیزیولوژی طبیعی کلیه و همچنین نمایش محل اثر برخی از دیورتیک‌ها و عمل آن‌ها.

فیزیولوژی کلیه دانش فیزیولوژی مربوط به کلیه است که شامل تمام کارکردهای آن از جمله باز جذب گلوکز، اسید آمینه و دیگر مولکول‌های کوچک٬ تنظیم یون‌های سدیم، پتاسیم و دیگر الکترولیت‌ها است. نیز تنظیم تعادل مایعات و روش تنظیم فشار خون در بدن سالم٬ حفظ تعادل اسید و باز٬ تولید انواع هورمون از جمله اریتروپوئیتین و نیز فعال سازی ویتامین د می‌باشد. [۱]

عملکرد

عملکرد کلیه را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

ترشح هورمون- گلوکونئوژنز- هموستاز پی‌هاش در برون‌یاخته‌ و اجزای خون.

زبان های دیگر