فهرست بخش‌های ایران

فهرست بخش‌های ایران بر اساس جمعیت: (بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵)[۱]

رتبه در
کشور
نام بخشنام شهرستاننام استانجمعیترتبه در
شهرستان
رتبه در
استان
۱بخش مرکزی شهرستان تهرانتهرانتهران۷۷۹۶۴۳۱۱۱
۲بخش مرکزی شهرستان مشهدمشهدخراسان رضوی۲۶۷۹۹۳۸۱۱
۳بخش مرکزی شهرستان اصفهاناصفهاناصفهان۱۸۶۰۶۷۴۱۱
۴بخش مرکزی شهرستان شیرازشیرازفارس۱۶۶۷۰۲۴۱۱
۵بخش مرکزی شهرستان تبریزتبریزآذربایجان شرقی۱۵۲۱۲۳۹۱۱
۶بخش مرکزی شهرستان کرجکرجالبرز۱۴۴۲۸۴۲۱۱
۷بخش مرکزی شهرستان اهوازاهوازخوزستان۱۱۸۷۳۴۰۱۱
۸بخش مرکزی شهرستان قمقمقم۹۸۸۴۶۲۱۱
۹بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه۸۸۸۹۹۰۱۱
۱۰بخش مرکزی شهرستان ارومیهارومیهآذربایجان غربی۷۰۲۳۷۶۱۱
۱۱بخش مرکزی شهرستان رشترشتگیلان۶۲۴۵۰۷۱۱
۱۲بخش مرکزی شهرستان زاهدانزاهدانسیستان و بلوچستان۵۷۷۸۹۸۱۱
۱۳بخش مرکزی شهرستان همدانهمدانهمدان۵۶۰۱۳۳۱۱
۱۴بخش مرکزی شهرستان کرمانکرمانکرمان۵۵۷۲۳۶۱۱
۱۵بخش مرکزی شهرستان اراکاراکمرکزی۵۴۳۸۵۹۱۱
۱۶بخش مرکزی شهرستان شهریارشهریارتهران۵۱۶۰۲۲۱۲
۱۷بخش مرکزی شهرستان اردبیلاردبیلاردبیل۵۰۲۱۸۶۱۱
۱۸بخش مرکزی شهرستان یزدیزدیزد۴۹۹۸۰۸۱۱
۱۹بخش مرکزی شهرستان قزوینقزوینقزوین۴۶۹۳۶۷۱۱
۲۰بخش مرکزی شهرستان بندرعباسبندرعباسهرمزگان۴۲۹۰۹۳۱۱
۲۱بخش مرکزی شهرستان خرم‌آبادخرم‌آبادلرستان۴۱۷۵۵۶۱۱
۲۲بخش مرکزی شهرستان ساریساریمازندران۳۹۵۷۱۶۱۱
۲۳بخش مرکزی شهرستان زنجانزنجانزنجان۳۹۵۱۴۹۱۱
۲۴بخش مرکزی شهرستان اسلامشهراسلامشهرتهران۳۹۴۱۵۱۱۳
۲۵بخش مرکزی شهرستان سنندجسنندجکردستان۳۸۶۷۳۸۱۱
۲۶بخش مرکزی شهرستان گرگانگرگانگلستان۳۴۵۸۱۳۱۱
۲۷بخش مرکزی شهرستان دزفولدزفولخوزستان۳۲۱۲۴۴۱۲
۲۸بخش گلستانرباطکریمتهران۳۱۷۷۳۱۱۴
۲۹بخش مرکزی شهرستان ملاردملاردتهران۲۹۱۶۰۸۱۵
۳۰بخش مرکزی شهرستان بابلبابلمازندران۲۸۷۰۰۶۱۲
۳۱بخش مرکزی شهرستان بروجردبروجردلرستان۲۸۵۱۷۹۱۲
۳۲بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهرخمینی‌شهراصفهان۲۸۲۸۸۸۱۲
۳۳بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهرقائم‌شهرمازندران۲۷۵۸۰۷۱۳
۳۴بخش مرکزی شهرستان نیشابورنیشابورخراسان رضوی۲۷۴۷۰۰۱۲
۳۵بخش مرکزی شهرستان کاشانکاشاناصفهان۲۶۶۹۲۱۱۳
۳۶بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووسگنبد کاووسگلستان۲۶۱۴۹۲۱۲
۳۷بخش مرکزی شهرستان آملآملمازندران۲۶۰۹۷۱۱۴
۳۸بخش مرکزی شهرستان خویخویآذربایجان غربی۲۶۰۸۵۴۱۲
۳۹بخش مرکزی شهرستان نجف‌آبادنجف آباداصفهان۲۵۴۶۷۲۱۴
۴۰بخش مرکزی شهرستان آبادانآبادانخوزستان۲۵۰۱۱۶۱۳
۴۱بخش مرکزی شهرستان بجنوردبجنوردخراسان شمالی۲۳۸۶۳۲۱۱
۴۲بخش مرکزی شهرستان قدسقدستهران۲۳۷۰۷۷۱۶
۴۳بخش مرکزی شهرستان سبزوارسبزوارخراسان رضوی۲۳۳۷۴۴۱۳
۴۴بخش مرکزی شهرستان ورامینورامینتهران۲۳۲۳۹۳۱۷
۴۵بخش مرکزی شهرستان سیرجانسیرجانکرمان۲۲۶۰۷۳۱۲
۴۶بخش مرکزی شهرستان شهرکردشهرکردچهارمحال و بختیاری۲۲۴۳۸۰۱۱
۴۷بخش مرکزی شهرستان ساوهساوهمرکزی۲۱۵۴۱۳۱۲
۴۸بخش مرکزی شهرستان قرچکقرچکتهران۲۱۱۹۴۹۲۸
۴۹بخش مرکزی شهرستان رفسنجانرفسنجانکرمان۲۱۱۴۹۵۱۳
۵۰بخش مرکزی شهرستان بوشهربوشهربوشهر۲۰۷۸۹۱۱۱
۵۱بخش مرکزی شهرستان مراغهمراغهآذربایجان شرقی۲۰۵۱۳۷۱۱
۵۲بخش مرکزی شهرستان پاکدشتپاکدشتتهران۲۰۳۰۵۰۱۹
۵۳بخش مرکزی شهرستان مرندمرندآذربایجان شرقی۲۰۱۷۴۷۱۳
۵۴بخش مرکزی شهرستان میاندوآبمیاندوآبآذربایجان غربی۱۹۷۷۹۱۱۳
۵۵بخش مرکزی شهرستان بیرجندبیرجندخراسان جنوبی۱۹۶۸۳۴۱۱
۵۶بخش مرکزی شهرستان مرودشتمرودشتفارس۱۹۵۴۵۰۱۲
۵۷بخش مرکزی شهرستان ملایرملایرهمدان۱۸۶۴۹۷۱۲
۵۸بخش مرکزی شهرستان فلاورجانفلاورجاناصفهان۱۸۱۶۰۲۱۴
۵۹بخش مرکزی شهرستان ایلامایلامایلام۱۸۱۳۶۲۱۱
۶۰بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهربندر ماهشهرخوزستان۱۷۹۸۰۴۱۲
۶۱بخش مرکزی شهرستان مهابادمهابادآذربایجان غربی۱۷۹۶۹۷۱۴
۶۲بخش مرکزی شهرستان لنجانلنجان (زرین شهر)اصفهان۱۷۹۶۰۲۱۶
۶۳بخش مرکزی شهرستان بوکانبوکانآذربایجان غربی۱۷۷۲۳۶۱۵
۶۴بخش مرکزی شهرستان بویراحمدبویراحمدکهگیلویه و بویراحمد۱۷۴۸۴۶۱۱
۶۵بخش مرکزی شهرستان مینابمینابهرمزگان۱۷۰۴۱۹۱۲
۶۶بخش مرکزی شهرستان ایذهایذهخوزستان۱۶۹۷۶۵۱۵
۶۷بخش مرکزی شهرستان قوچانقوچانخراسان رضوی۱۶۹۵۷۵۱۴
۶۸بخش بوستانبهارستانتهران۱۶۸۷۵۳۲۱۰
۶۹بخش مرکزی شهرستان سقزسقزکردستان۱۶۳۹۹۹۱۲
۷۰بخش مرکزی شهرستان شوشترشوشترخوزستان۱۶۱۷۱۴۱۳
۷۱بخش مرکزی شهرستان برخواربرخواراصفهان۱۶۰۹۰۳۱۵
۷۲بخش مرکزی شهرستان زابلزابلسیستان و بلوچستان۱۶۰۲۹۵۱۱
۷۳بخش مرکزی شهرستان ایرانشهرایرانشهرسیستان و بلوچستان۱۵۱۰۳۸۱۳
۷۴بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریهتربت حیدریهخراسان رضوی۱۵۰۶۴۳۱۵
۷۵بخش مرکزی شهرستان سلماسسلماسآذربایجان غربی۱۵۰۲۵۶۱۶
۷۶بخش مرکزی شهرستان خرمشهرخرمشهرخوزستان۱۴۷۶۴۲۱۷
۷۷بخش مرکزی شهرستان بهشهربهشهرمازندران۱۴۴۳۳۲۱۵
۷۸بخش مرکزی شهرستان دوروددورودلرستان۱۴۴۱۳۰۱۳
۷۹بخش مرکزی شهرستان جیرفتجیرفتکرمان۱۴۳۵۹۰۱۴
۸۰بخش مرکزی شهرستان شاهرودشاهرودسمنان۱۴۲۶۶۳۱۱
۸۱بخش مرکزی شهرستان شهرضاشهرضااصفهان۱۳۹۷۰۲۱۳
۸۲بخش مرکزی شهرستان شادگانشادگانخوزستان۱۳۸۲۲۶۱۸
۸۳بخش مرکزی شهرستان دارابدارابفارس۱۳۷۶۷۷۱۳
۸۴بخش مرکزی شهرستان سمنانسمنانسمنان۱۳۵۸۷۲۱۲
۸۵بخش مرکزی شهرستان اندیمشکاندیمشکخوزستان۱۳۴۹۱۶۱۹
۸۶بخش مرکزی شهرستان ریریتهران۱۳۳۰۶۶۱۱۱
۸۷بخش مرکزی شهرستان بندر انزلیبندر انزلیگیلان۱۳۰۸۵۱۱۱
۸۸بخش مرکزی شهرستان بهبهانبهبهانخوزستان۱۳۰۷۷۴۱۸
۸۹بخش مرکزی شهرستان لاهیجانلاهیجانگیلان۱۳۰۲۸۸۱۳
۹۰بخش مرکزی شهرستان ابهرابهرزنجان۱۳۰۲۷۸۱۲
۹۱بخش کهریزکریتهران۱۲۹۶۰۷۲۱۲
۹۲بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آباد غرباسلام‌آباد غربکرمانشاه۱۲۹۵۰۳۱۲
۹۳بخش مرکزی شهرستان کازرونکازرونفارس۱۲۸۹۴۵۱۳
۹۴بخش مرکزی شهرستان مریوانمریوانکردستان۱۲۸۴۴۵۱۳
۹۵بخش مرکزی شهرستان شیروانشیروانخراسان شمالی۱۲۶۹۲۸۱۱
۹۶بخش مرکزی شهرستان میانهمیانهآذربایجان شرقی۱۲۶۶۶۸۱۱
۹۷بخش مرکزی شهرستان اهراهرآذربایجان شرقی۱۲۵۲۵۳۱۲
۹۸بخش مرکزی شهرستان بناببنابآذربایجان شرقی۱۲۵۲۰۹۱۶
۹۹بخش مرکزی شهرستان دشتستاندشتستانبوشهر۱۲۴۲۹۱۱۲
۱۰۰بخش مرکزی شهرستان جهرمجهرمفارس۱۲۴۱۳۴۱۵
۱۰۱بخش مرکزی شهرستان تربت جامتربت جامخراسان رضوی۱۲۳۷۹۹۱۶
۱۰۲بخش مرکزی شهرستان پارس‌آبادپارس آباداردبیل۱۲۲۹۲۳۱۲
۱۰۳بخش مرکزی شهرستان رباط‌کریمرباطکریمتهران۱۲۲۰۴۶۳۱۳
۱۰۴بخش مرکزی شهرستان کوهدشتکوهدشتلرستان۱۲۱۷۷۵۱۲
۱۰۵بخش مرکزی شهرستان کاشمرکاشمرخراسان رضوی۱۱۹۵۰۷۱۷
۱۰۶بخش مرکزی شهرستان بمبمکرمان۱۱۸۰۳۷۱۵
۱۰۷بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمانمسجدسلیمانخوزستان۱۱۷۷۹۶۱۱۱
۱۰۸بخش مرکزی شهرستان فسافسافارس۱۱۶۴۱۶۱۵
۱۰۹بخش مرکزی شهرستان نهاوندنهاوندهمدان۱۱۶۰۹۲۱۲
۱۱۰بخش مرکزی شهرستان دلفاندلفانلرستان۱۱۳۷۸۷۱۵
۱۱۱بخش مرکزی شهرستان الیگودرزالیگودرزلرستان۱۱۳۴۵۵۱۶
۱۱۲بخش مرکزی شهرستان چابهارچابهارسیستان و بلوچستان۱۱۳۱۵۴۱۴
۱۱۳بخش مرکزی شهرستان شوششوشخوزستان۱۱۳۰۴۱۱۱۲
۱۱۴بخش مرکزی شهرستان مشگین‌شهرمشگین‌شهراردبیل۱۱۲۱۲۸۱۳
۱۱۵بخش مرکزی شهرستان خاشخاشسیستان و بلوچستان۱۱۱۱۱۴۱۵
۱۱۶بخش مرکزی شهرستان گچسارانگچسارانکهگیلویه و بویراحمد۱۰۹۴۵۸۱۲
۱۱۷بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغساوجبلاغالبرز۱۰۶۸۷۹۱۲
۱۱۸بخش مرکزی شهرستان مبارکهمبارکهاصفهان۱۰۵۱۳۴۱۹
۱۱۹بخش مرکزی شهرستان اسدآباداسدابادهمدان۱۰۴۵۶۶۱۴
۱۲۰بخش مرکزی شهرستان کلالهکلالهگلستان۱۰۳۹۸۳۱۳
۱۲۱بخش مرکزی شهرستان نظرآبادنظرآبادالبرز۱۰۳۴۷۶۱۳
۱۲۲بخش مرکزی شهرستان زرندزرندکرمان۱۰۳۲۰۸۱۶
۱۲۳بخش مرکزی شهرستان نوشهرنوشهرمازندران۱۰۲۱۳۱۱۲
۱۲۴بخش مرکزی شهرستان سرابسرابآذربایجان شرقی۱۰۱۳۴۲۱۴
۱۲۵بخش مرکزی شهرستان تاکستانتاکستانقزوین۹۹۸۴۱۱۱
۱۲۶بخش مرکزی شهرستان قروهقروهکردستان۹۹۵۵۸۱۴
۱۲۷بخش مرکزی شهرستان اسفرایناسفراینخراسان شمالی۹۹۳۸۱۱۱
۱۲۸بخش مرکزی شهرستان رامهرمزرامهرمزخوزستان۹۷۵۶۱۱۱۳
۱۲۹بخش مرکزی شهرستان ممسنیممسنیفارس۹۷۲۰۶۱۱
۱۳۰بخش مرکزی شهرستان سراوانسراوانسیستان و بلوچستان۹۷۰۵۵۱۶
۱۳۱بخش مرکزی شهرستان لردگانلردگانچهارمحال و بختیاری۹۶۴۸۳۱۲
۱۳۲بخش مرکزی شهرستان نقدهنقدهآذربایجان غربی۹۶۰۸۷۱۱
۱۳۳بخش مرکزی شهرستان برخواربرخواراصفهان۹۵۳۸۹۲۱۰
۱۳۴بخش مرکزی شهرستان البرزالبرزقزوین۹۴۸۵۳۱۳
۱۳۵بخش مرکزی شهرستان خمینخمینمرکزی۹۴۱۰۶۱۳
۱۳۶بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگکبودرآهنگهمدان۹۱۲۵۷۱۵
۱۳۷بخش مرکزی شهرستان لنگرودلنگرودگیلان۹۰۷۲۹۱۳
۱۳۸بخش مرکزی شهرستان نکانکامازندران۹۰۵۸۸۱۳
۱۳۹بخش مرکزی شهرستان کهگیلویهکهگیلویهکهگیلویه و بویراحمد۹۰۲۴۴۱۳
۱۴۰بخش مرکزی شهرستان فارسانفارسانچهارمحال و بختیاری۹۰۱۱۱۱۲
۱۴۱بخش مرکزی شهرستان علی‌آبادعلی آبادگلستان۸۹۲۰۴۱۴
۱۴۲بخش مرکزی شهرستان تویسرکانتویسرکانهمدان۸۸۲۵۱۱۲
۱۴۳بخش مرکزی شهرستان لارستانلارستانفارس۸۷۹۸۸۱۷
۱۴۴بخش مرکزی شهرستان آبادهآبادهفارس۸۷۲۰۳۱۷
۱۴۵بخش محمدیهالبرزقزوین۸۷۱۹۳۱۱
۱۴۶بخش مرکزی شهرستان دشت آزادگاندشت آزادگانخوزستان۸۶۵۱۹۱۱۴
۱۴۷بخش مرکزی شهرستان فیروزآبادفیروزآبادفارس۸۶۲۰۸۱۳
۱۴۸بخش مرکزی شهرستان تنکابنتنکابنمازندران۸۵۷۳۹۱۸
۱۴۹بخش مرکزی شهرستان طوالشطوالشگیلان۸۵۲۵۸۱۵
۱۵۰بخش مرکزی شهرستان شوطشوطآذربایجان غربی۵۵۶۸۲۱۱
۱۵۱بخش مرکزی شهرستان ماکوماکوآذربایجان غربی۸۴۵۱۶۱۸
۱۵۲بخش مرکزی شهرستان خدابندهخدابندهزنجان۸۴۳۶۱۱۳
۱۵۳بخش مرکزی شهرستان آق قلاآق قلاگلستان۸۴۲۹۱۱۳
۱۵۴بخش مرکزی شهرستان چالوسچالوسمازندران۸۳۱۰۱۱۹
۱۵۵بخش مرکزی شهرستان گلپایگانگلپایگاناصفهان۸۲۶۰۱۱۳
۱۵۶بخش باویاهوازخوزستان۸۱۶۶۵۲۱۵
۱۵۷بخش مرکزی شهرستان فومنفومنگیلان۸۱۴۴۹۱۶
۱۵۸بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهابسرپل ذهابکرمانشاه۸۱۴۲۸۱۲
۱۵۹بخش سربازسربازسیستان و بلوچستان۸۰۵۷۰۱۷
۱۶۰بخش مرکزی شهرستان سنقرسنقرکرمانشاه۸۰۳۰۴۱۴
۱۶۱بخش مرکزی شهرستان کنگاورکنگاورکرمانشاه۸۰۲۱۵۱۳
۱۶۲بخش مرکزی شهرستان لنگهبندرلنگههرمزگان۷۸۳۶۸۱۳
۱۶۳بخش مرکزی شهرستان بانهبانهکردستان۷۸۰۱۶۱۵
۱۶۴بخش مرکزی شهرستان بروجنبروجنچهارمحال و بختیاری۷۷۸۸۴۱۴
۱۶۵بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگلآران و بیدگلاصفهان۷۷۱۵۰۱۱۲
۱۶۶بخش مرکزی شهرستان ملکانملکانآذربایجان شرقی۷۷۱۳۲۱۲
۱۶۷بخش مرکزی شهرستان تایبادتایبادخراسان رضوی۷۵۸۹۳۱۸
۱۶۸بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سراصومعه سراگیلان۷۵۴۱۲۱۴
۱۶۹بخش مرکزی شهرستان بردسیربردسیرکرمان۷۵۰۷۰۱۷
۱۷۰بخش دابودشتآملمازندران۷۴۶۸۷۱۶
۱۷۱بخش مرکزی شهرستان شهربابکشهربابککرمان۷۴۵۵۱۱۷
۱۷۲بخش مرکزی شهرستان چنارانچنارانخراسان رضوی۷۳۹۷۷۱۲
۱۷۳بخش مرکزی شهرستان کامیارانکامیارانکردستان۷۳۸۲۰۱۴
۱۷۴بخش میان‌کنگیزابلسیستان و بلوچستان۷۳۲۵۴۱۳
۱۷۵بخش مرکزی شهرستان دامغاندامغانسمنان۷۲۹۶۷۱۳
۱۷۶بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیهآستانه اشرفیهگیلان۷۲۸۶۷۱۸
۱۷۷بخش مرکزی شهرستان سردشتسردشتآذربایجان غربی۷۲۷۷۷۱۴
۱۷۸بخش مرکزی شهرستان آزادشهرآزادشهرگلستان۷۲۶۰۳۱۴
۱۷۹بخش کوارشیرازفارس۷۲۴۲۳۲۱۱
۱۸۰بخش ریگانبمکرمان۷۰۹۰۸۲۹
۱۸۱بخش مرکزی شهرستان میبدمیبدیزد۷۰۷۲۸۱۱
۱۸۲بخش مرکزی شهرستان کهنوجکهنوجکرمان۷۰۶۶۴۱۹
۱۸۳بخش مرکزی شهرستان گناوهگناوهبوشهر۷۰۱۱۰۱۳
۱۸۴بخش مرکزی شهرستان امیدیهامیدیهخوزستان۷۰۰۳۷۱۱
۱۸۵بخش مرکزی شهرستان پیشواپیشواتهران۶۹۹۹۵۱۱۴
۱۸۶بخش مرکزی شهرستان دماونددماوندتهران۶۹۸۲۹۱۱۵
۱۸۷بخش مرکزی شهرستان بستان آبادبستان آبادآذربایجان شرقی۶۹۵۰۴۱۹
۱۸۸بخش مرکزی شهرستان سرخسسرخسخراسان رضوی۶۹۴۰۴۱۳
۱۸۹بخش مرکزی شهرستان مینودشتمینودشتگلستان۶۹۲۷۲۱۵
۱۹۰بخش مرکزی شهرستان آبیکآبیکقزوین۶۸۳۵۰۱۴
۱۹۱بخش مرکزی شهرستان شاهین دژشاهین دژآذربایجان غربی۶۸۲۸۶۱۶
۱۹۲بخش مرکزی شهرستان بافتبافتکرمان۶۸۲۷۰۱۱۰
۱۹۳بخش مرکزی شهرستان قشمقشمهرمزگان۶۸۰۷۰۱۲
۱۹۴بخش بندر امام خمینیبندر ماهشهرخوزستان۶۸۰۰۰۱۲
۱۹۵بخش مرکزی شهرستان رامسررامسرمازندران۶۷۶۷۵۱۶
۱۹۶بخش مرکزی شهرستان کردکویکردکویگلستان۶۷۴۲۷۱۶
۱۹۷بخش مرکزی شهرستان بابلسربابلسرمازندران۶۷۲۱۱۱۵
۱۹۸بخش رضویهمشهدخراسان رضوی۶۷۰۹۳۱۲
۱۹۹بخش مرکزی شهرستان بیجاربیجارکردستان۶۶۸۳۳۱۷
۲۰۰بخش جلگه زاوهتربت حیدریهخراسان رضوی۶۶۲۰۶۱۳
۲۰۱بخش مرکزی شهرستان اقلیداقلیدفارس۶۵۷۹۸۱۱۰
۲۰۲بخش مرکزی شهرستان رودباررودبارگیلان۶۵۷۹۷۱۸
۲۰۳بخش مرکزی شهرستان هرسینهرسینکرمانشاه۶۵۶۵۹۱۴
۲۰۴بخش مرکزی شهرستان گنابادگنابادخراسان رضوی۶۴۸۴۹۱۲
۲۰۵بخش مرکزی شهرستان آذرشهرآذرشهرآذربایجان شرقی۶۴۷۹۶۱۱۰
۲۰۶بخش مرکزی شهرستان شبسترشبسترآذربایجان شرقی۶۴۳۱۲۱۸
۲۰۷بخش مرکزی شهرستان خلخالخلخالاردبیل۶۴۰۳۷۱۴
۲۰۸بخش مرکزی شهرستان فریمانفریمانخراسان رضوی۶۳۶۹۴۱۱۱
۲۰۹بخش کنتهرانتهران۶۳۵۱۴۲۱۶
۲۱۰بخش مرکزی شهرستان ترکمنترکمنگلستان۶۳۴۹۳۱۹
۲۱۱بخش شاوورشوشخوزستان۶۲۶۱۷۲۱۸
۲۱۲بخش مرکزی شهرستان باغ ملکباغ ملکخوزستان۶۲۲۱۷۱۴
۲۱۳بخش مرکزی شهرستان قائناتقائناتخراسان جنوبی۶۲۰۴۰۱۱
۲۱۴بخش مرکزی شهرستان شازندشازندمرکزی۶۱۶۳۲۱۱
۲۱۵بخش چهارباغساوجبلاغالبرز۶۱۱۳۵۲۴
۲۱۶بخش مرکزی شهرستان خرمدرهخرمدرهزنجان۶۰۰۲۷۱۱
۲۱۷بخش مرکزی شهرستان محمودآبادمحمودآبادمازندران۵۹۳۹۷۱۸
۲۱۸بخش مرکزی شهرستان اردکاناردکانیزد۵۹۱۲۷۱۳
۲۱۹بخش خنداباراکمرکزی۵۹۱۱۲۱۲
۲۲۰بخش گمیشانترکمنگلستان۵۸۷۲۵۲۸
۲۲۱بخش مرکزی شهرستان آستاراآستاراگیلان۵۸۶۹۵۱۴
۲۲۲بخش مرکزی شهرستان ازناازنالرستان۵۸۶۸۰۱۷
۲۲۳بخش مرکزی شهرستان دهگلاندهگلانکردستان۵۸۵۰۲۱۱
۲۲۴بخش مرکزی شهرستان تکابتکابآذربایجان غربی۵۸۳۹۹۱۲
۲۲۵بخش دشتیاریچاه بهارسیستان و بلوچستان۵۷۸۱۳۱۲
۲۲۶بخش مرکزی شهرستان نورنورمازندران۵۷۵۳۰۱۷
۲۲۷بخش مرکزی شهرستان رودسررودسرگیلان۵۷۵۰۹۱۳
۲۲۸بخش سنگررشتگیلان۵۷۴۷۸۲۱۲
۲۲۹بخش گالیکشمینودشتگلستان۵۷۴۰۴۲۱۱
۲۳۰بخش کربالشیرازفارس۵۷۳۷۲۲۶
۲۳۱بخش مرکزی شهرستان سلسلهسلسلهلرستان۵۶۶۱۸۱۸
۲۳۲بخش مرکزی شهرستان اسکواسکوآذربایجان شرقی۵۶۲۵۳۱۱۲
۲۳۳بخش فریدونکناربابلسرمازندران۵۶۰۵۵۲۱۵
۲۳۴بخش مرکزی شهرستان صحنهصحنهکرمانشاه۵۵۸۵۴۱۵
۲۳۶بخش زبرخاننیشابورخراسان رضوی۵۴۵۷۶۲۱۵
۲۳۷بخش عسلویهکنگانبوشهر۵۴۳۲۰۱۱
۲۳۸بخش مرکزی شهرستان فریدنفریدناصفهان۵۴۰۳۶۱۶
۲۴۰بخش مرکزی شهرستان کنارککنارکسیستان و بلوچستان۵۳۱۱۳۱۳
۲۴۱بخش مرکزی شهرستان جوانرودجوانرودکرمانشاه۵۳۰۴۸۱۳
۲۴۲بخش چهاردانگهاسلامشهرتهران۵۳۰۴۱۲۱۷
۲۴۳بخش مرکزی شهرستان رودانرودانهرمزگان۵۲۸۱۶۱۱
۲۴۴بخش مرکزی شهرستان عنبرآبادعنبرآبادکرمان۵۲۷۷۷۱۹
۲۴۵بخش سیلوانهارومیهآذربایجان غربی۵۲۷۵۲۱۴
۲۴۶بخش جوکارملایرهمدان۵۲۴۴۵۱۱
۲۴۷بخش دلگانایرانشهرسیستان و بلوچستان۵۲۴۱۹۲۱۱
۲۴۸بخش مرکزی شهرستان نی ریزنی ریزفارس۵۲۰۹۷۱۴
۲۴۹بخش خمامرشتگیلان۵۲۰۵۰۳۱۳
۲۵۰بخش مرکزی شهرستان اردلاردلچهارمحال و بختیاری۵۱۹۶۰۱۵
۲۵۱بخش مرکزی شهرستان پیرانشهرپیرانشهرآذربایجان غربی۸۴۹۲۰۱۸
۲۵۲بخش احمدآبادمشهدخراسان رضوی۵۱۲۶۷۳۱۶
۲۵۳بخش مرکزی شهرستان نیک‌شهرنیک شهرسیستان و بلوچستان۵۰۸۴۲۱۴
۲۵۴بخش مرکزی شهرستان پل‌دخترپلدخترلرستان۵۰۵۹۶۱۹
۲۵۵بخش پیربکرانفلاورجاناصفهان۵۰۴۱۷۲۱۴
۲۵۶بخش طرقبهمشهدخراسان رضوی۵۰۳۳۹۴۱۷
۲۵۷بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوبرودبار جنوبکرمان۵۰۲۹۲۱۱۲
۲۵۸بخش مرکزی شهرستان زهکزهکسیستان و بلوچستان۴۹۸۱۳۱۷
۲۵۹بخش مرکزی شهرستان بویین‌زهرابوئین زهراقزوین۴۹۶۴۹۱۱
۲۶۰بخش جوینسبزوارخراسان رضوی۴۹۵۸۳۲۱۸
۲۶۱بخش قره قویون شوطاذربایجان غربی۲۵۶۸۲۲۲
۲۶۲بخش لاله‌آبادبابلمازندران۴۹۳۸۳۱۵
۲۶۳بخش مرکزی شهرستان جویبارجویبارمازندران۴۹۳۲۹۱۹
۲۶۴بخش کوچصفهانرشتگیلان۴۹۲۷۸۴۱۴
۲۶۵بخش مرکزی شهرستان بهاربهارهمدان۴۹۱۳۸۱۲
۲۶۶بخش مرکزی شهرستان گرمسارگرمسارسمنان۴۹۰۷۱۱۲
۲۶۷بخش مرکزی شهرستان گرمیگرمیاردبیل۴۸۷۹۰۱۲
۲۶۸بخش مرکزی شهرستان اشنویهاشنویهآذربایجان غربی۴۸۴۸۲۱۱۵
۲۶۹بخش مرکزی شهرستان محلاتمحلاتمرکزی۴۸۴۵۸۱۳
۲۷۰بخش حمیدیهاهوازخوزستان۴۸۳۷۲۱۴
۲۷۱بخش مرکزی شهرستان زرندیهزرندیهمرکزی۴۸۲۷۴۱۴
۲۷۲بخش بهارانگرگانگلستان۴۸۰۷۴۱۱
۲۷۳بخش مرکزی شهرستان رامیانرامیانگلستان۴۷۵۴۰۱۲
۲۷۴بخش مرکزی شهرستان سمیرمسمیرماصفهان۴۷۵۳۵۱۹
۲۷۵بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزینقیروکارزینفارس۴۷۳۹۲۱۹
۲۷۶بخش بمپورایرانشهرسیستان و بلوچستان۴۷۳۶۰۱۱
۲۷۷بخش مرکزی شهرستان زرین دشتزرین دشتفارس۴۷۳۲۳۱۱۵
۲۷۸بخش مرکزی شهرستان دیواندرهدیواندرهکردستان۴۷۲۲۲۱۹
۲۷۹بخش مرکزی شهرستان عجب شیرعجب شیرآذربایجان شرقی۴۷۰۱۷۱۲
۲۸۰بخش زرقانشیرازفارس۴۶۶۷۲۴۱۷
۲۸۱بخش مرکزی شهرستان هشترودهشترودآذربایجان شرقی۴۵۹۸۲۱۳
۲۸۲بخش جغتایسبزوارخراسان رضوی۴۵۹۷۰۳۱۹
۲۸۳بخش باغ بهادرانلنجان (زرین شهر)اصفهان۴۵۹۵۷۲۱۶
۲۸۴بخش میرجاوهزاهدانسیستان و بلوچستان۴۵۸۹۶۱۶
۲۸۵بخش مراوه تپهکلالهگلستان۴۵۸۷۴۱۳
۲۸۶بخش عباس‌آبادتنکابنمازندران۴۵۵۸۹۱۹
۲۸۷بخش رستمممسنیفارس۴۵۳۷۷۲۱۸
۲۸۸بخش مرکزی شهرستان قلعه گنجقلعه گنجکرمان۴۵۳۶۷۱۲
۲۸۹بخش گتاببابلمازندران۴۵۱۰۴۲۱۵
۲۹۰بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقانمانه و سملقانخراسان شمالی۴۴۸۰۴۱۲
۲۹۱بخش لالجینبهارهمدان۴۴۵۶۸۱۱
۲۹۲بخش سیب و سورانسراوانسیستان و بلوچستان۴۴۰۴۱۲۱۵
۲۹۳بخش مرکزی شهرستان جلفاجلفاآذربایجان شرقی۴۳۶۶۹۱۱۵
۲۹۴بخش مرکزی شهرستان استهباناستهبانفارس۴۳۵۸۲۱۱
۲۹۵بخش مرکزی شهرستان سروآبادسروآبادکردستان۴۳۴۹۲۱۴
۲۹۶بخش مرکزی شهرستان دلیجاندلیجانمرکزی۴۳۳۸۸۱۳
۲۹۷بخش شیب‌آبزابلسیستان و بلوچستان۴۳۳۷۴۳۱۷
۲۹۸بخش مرکزی شهرستان لامردلامردفارس۴۳۳۷۱۱۷
۲۹۹بخش مرکزی شهرستان مهریزمهریزیزد۴۳۳۶۳۱۱
۳۰۰بخش صالح‌آباد (تربت جام)تربت جامخراسان رضوی۴۳۲۱۲۲۲۰
۳۰۱بخش مرکزی شهرستان طبسطبسیزد۴۳۱۸۸۱۴
۳۰۲بخش کیارشهرکردچهارمحال و بختیاری۴۳۱۰۸۲۶
۳۰۳بخش پلانچاه بهارسیستان و بلوچستان۴۳۰۵۰۱۸
۳۰۴بخش چنار شاهیجانکازرونفارس۴۲۹۷۵۱۱۱
۳۰۵بخش مرکزی شهرستان سوادکوهسوادکوهمازندران۴۲۶۷۹۱۱۶
۳۰۶بخش زالیانشازندمرکزی۴۲۶۶۵۲۹
۳۰۷بخش مرکزی شهرستان رشتخواررشتخوارخراسان رضوی۴۲۶۲۱۱۱۸
۳۰۸بخش چایپارهخویآذربایجان غربی۴۲۲۲۵۲۱۶
۳۰۹بخش خفرجهرمفارس۴۲۱۹۹۱۸
۳۱۰بخش مرکزی شهرستان نهبنداننهبندانخراسان جنوبی۴۱۹۰۶۱۱
۳۱۱بخش مرکزی شهرستان گیلانغربگیلانغربکرمانشاه۴۱۶۴۸۱۴
۳۱۲بخش مرکزی شهرستان دشتیدشتیبوشهر۴۱۱۷۹۱۵
۳۱۳بخش مرکزی شهرستان شیروان و چرداولشیروان و چرداولایلام۴۱۰۳۴۱۱
۳۱۴بخش مرکزی شهرستان ارسنجانارسنجانفارس۴۰۹۱۶۱۱۰
۳۱۵بخش مرکزی شهرستان کنگانکنگانبوشهر۴۰۷۹۳۲۴
۳۱۶بخش مرکزی شهرستان سربازسربازسیستان و بلوچستان۴۰۷۴۰۱۱۱
۳۱۷بخش چمستاننورمازندران۴۰۶۸۳۱۶
۳۱۸بخش مرکزی شهرستان خوافخوافخراسان رضوی۴۰۶۵۲۱۲
۳۱۹بخش فامنینهمدانهمدان۴۰۵۴۱۲۱۰
۳۲۰بخش پشت‌آبزابلسیستان و بلوچستان۴۰۴۳۴۱۲
۳۲۱بخش مرکزی شهرستان گتوندگتوندخوزستان۴۰۲۰۶۱۶
۳۲۲بخش مرکزی شهرستان درگزدرگزخراسان رضوی۴۰۱۹۷۱۲۰
۳۲۳بخش باخرزتایبادخراسان رضوی۴۰۰۷۶۲۲۴
۳۲۴بخش قروه درجزینرزنهمدان۳۹۸۵۲۱۱۰
۳۲۵بخش صومای برادوستارومیهآذربایجان غربی۳۹۸۰۲۱۳
۳۲۶بخش مرکزی شهرستان جاجرمجاجرمخراسان شمالی۳۹۷۰۶۱۳
۳۲۷بخش گراشگراشفارس۳۹۳۴۸۱۱۱
۳۲۸بخش شبانکارهدشتستانبوشهر۳۹۲۱۴۱۳
۳۲۹بخش مرکزی شهرستان دیردیربوشهر۳۹۱۱۹۱۶
۳۳۰بخش اسالمطوالشگیلان۳۹۰۸۹۱۱
۳۳۱بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهرفریدون‌شهراصفهان۳۸۹۵۵۱۷
۳۳۲بخش درودزنمرودشتفارس۳۸۸۰۱۱۱۰
۳۳۳بخش صوفیانشبسترآذربایجان شرقی۳۸۷۶۷۲۱۶
۳۳۴بخش سردرودرزنهمدان۳۸۷۱۹۲۳
۳۳۵بخش مرکزی شهرستان منوجانمنوجانکرمان۳۸۷۰۹۱۴
۳۳۶بخش مرکزی شهرستان حاجی آبادحاجی آبادهرمزگان۳۸۶۱۰۱۲
۳۳۷بخش پلدشتماکوآذربایجان غربی۳۸۵۸۶۱۳
۳۳۸بخش فنوجنیک شهرسیستان و بلوچستان۳۸۴۵۹۱۵
۳۳۹بخش نوک آبادخاشسیستان و بلوچستان۳۸۳۷۲۱۴
۳۴۰بخش مرکزی شهرستان فردوسفردوسخراسان جنوبی۳۸۳۰۱۱۳
۳۴۱بخش بیابانمینابهرمزگان۳۸۲۵۱۲۷
۳۴۲بخش مرکزی شهرستان ایوانایوانایلام۳۷۸۵۸۱۲
۳۴۳بخش شریف‌آبادپاکدشتتهران۳۷۷۹۱۲۱۸
۳۴۴بخش قصرقندنیک شهرسیستان و بلوچستان۳۷۷۲۲۳۲۰
۳۴۵بخش بسطامشاهرودسمنان۳۷۶۳۵۱۱
۳۴۶بخش خوشابسبزوارخراسان رضوی۳۷۶۰۰۱۴
۳۴۷بخش خرم‌آبادتنکابنمازندران۳۷۵۱۷۳۲۳
۳۴۸بخش مرکزی شهرستان هریسهریسآذربایجان شرقی۳۷۴۷۵۱۲
۳۴۹بخش نصرآبادتربت جامخراسان رضوی۳۷۴۲۹۱۳
۳۵۰بخش جره و بالادهکازرونفارس۳۷۳۱۵۳۲۴
۳۵۱بخش میان‌جلگهنیشابورخراسان رضوی۳۷۱۱۷۱۸
۳۵۲بخش نرماشیربمکرمان۳۷۰۷۸۱۲
۳۵۳بخش لاشارنیک شهرسیستان و بلوچستان۳۷۰۷۳۳۶
۳۵۴بخش اسماعیلیعنبرآبادکرمان۳۷۰۶۲۲۱۷
۳۵۵بخش مرکزی شهرستان بافقبافقیزد۳۶۹۳۰۱۳
۳۵۶بخش مرکزی شهرستان روانسرروانسرکرمانشاه۳۶۸۶۴۱۲
۳۵۷بخش ارزوئیهبافتکرمان۳۶۸۵۹۱۴
۳۵۸بخش میامیشاهرودسمنان۳۶۸۲۴۲۲
۳۵۹بخش نازلوارومیهآذربایجان غربی۳۶۷۳۲۲۳
۳۶۰بخش بیضاسپیدانفارس۳۶۶۹۴۱۲۷
۳۶۱بخش کلاردشتچالوسمازندران۳۶۴۵۸۱۳
۳۶۲بخش جازموریانرودبار جنوبکرمان۳۶۴۵۵۲۱۹
۳۶۳بخش لشت نشاءرشتگیلان۳۶۳۱۶۴۸
۳۶۴بخش مهدی شهرسمنانسمنان۳۶۰۹۳۱۳
۳۶۵بخش مرکزی شهرستان رامشیررامشیرخوزستان۳۶۰۲۲۱۶
۳۶۶بخش خسروشهرتبریزآذربایجان شرقی۳۶۰۰۲۲۱۸
۳۶۷بخش مرکزی شهرستان خمیرخمیرهرمزگان۳۵۹۱۷۱۶
۳۶۸بخش رومشکانکوهدشتلرستان۳۵۵۹۵۲۱۰
۳۶۹بخش مرکزی شهرستان چالدرانچالدرانآذربایجان غربی۳۵۵۰۳۱۱۳
۳۷۰بخش اشترینانبروجردلرستان۳۵۳۶۸۲۱۱
۳۷۱بخش مرکزی شهرستان شفتشفتگیلان۳۵۳۱۹۱۲
۳۷۲بخش مرکزی شهرستان تنگستانتنگستانبوشهر۳۵۲۵۹۱۳
۳۷۳بخش سردشتدزفولخوزستان۳۵۲۴۶۱۱۱
۳۷۴بخش مرکزی شهرستان دره شهردره شهرایلام۳۴۹۸۳۱۲
۳۷۵بخش کیاشهرآستانه اشرفیهگیلان۳۴۹۳۴۱۳
۳۷۶بخش مرکزی شهرستان پاوهپاوهکرمانشاه۳۴۷۸۴۱۱۰
۳۷۷بخش کمالانعلی آبادگلستان۳۴۷۱۹۱۱
۳۷۸بخش گلبهارچنارانخراسان رضوی۳۴۵۵۶۱۹
۳۷۹بخش خداآفرینکلیبرآذربایجان شرقی۳۴۴۶۱۱۲
۳۸۰بخش مرکزی شهرستان سامانسامانچهارمحال و بختیاری---
۳۸۱بخش سروستانشیرازفارس۳۴۴۵۲۲۱۴
۳۸۲بخش فندرسکرامیانگلستان۳۴۳۲۶۱۲
۳۸۳بخش مرکزی شهرستان سیاهکلسیاهکلگیلان۳۴۲۷۰۱۱۲
۳۸۴بخش کلاچایرودسرگیلان۳۴۲۶۸۲۲۰
۳۸۶بخش مرکزی شهرستان رضوانشهررضوانشهرگیلان۳۴۱۶۰۱۷
۳۸۷بخش مرکزی شهرستان دهاقاندهاقاناصفهان۳۴۱۴۹۱۲
۳۸۸بخش مرکزی شهرستان ورزقانورزقانآذربایجان شرقی۳۳۹۵۵۱۵
۳۸۹بخش مرکزی شهرستان نائیننائیناصفهان۳۳۹۰۶۱۳
۳۹۰بخش رابربافتکرمان۳۳۷۱۸۱۱
۳۹۱بخش بزینه‌رودخدابندهزنجان۳۳۶۸۷۱۱
۳۹۲بخش مرکزی شهرستان فاروجفاروجخراسان شمالی۳۳۴۰۹۱۲
۳۹۳بخش اوزلارستانفارس۳۳۳۴۶۳۲۹
۳۹۴بخش مرکزی شهرستان بردسکنبردسکنخراسان رضوی۳۳۱۰۵۱۶
۳۹۵بخش مرکزی شهرستان تیران و کرونتیران و کروناصفهان۳۲۹۱۷۱۱۲
۳۹۶بخش لارانشهرکردچهارمحال و بختیاری۳۲۷۰۵۴۸
۳۹۷بخش مرکزی شهرستان رزنرزنهمدان۳۲۵۴۹۳۷
۳۹۸بخش بندپی شرقیبابلمازندران۳۲۵۲۲۱۳
۳۹۹بخش مرکزی شهرستان دهلراندهلرانایلام۳۲۳۱۱۱۴
۴۰۰بخش سعدآباددشتستانبوشهر۳۱۹۲۸۳۱۰
۴۰۱بخش سامنملایرهمدان۳۱۹۰۴۱۶
۴۰۲بخش زابلیسراوانسیستان و بلوچستان۳۱۶۷۹۱۹
۴۰۳بخش ششده و قره‌بلاغفسافارس۳۱۶۷۲۲۳۰
۴۰۴بخش فاریابکهنوجکرمان۳۱۶۰۵۱۲
۴۰۵بخش اناررفسنجانکرمان۳۱۵۵۴۱۳
۴۰۶بخش مرکزی شهرستان خوانسارخوانساراصفهان۳۱۵۴۲۱۵
۴۰۷بخش ملکشاهیمهرانایلام۳۱۳۹۳۱۱
۴۰۸بخش وزینهسردشتآذربایجان غربی۳۱۳۶۹۱۱
۴۰۹بخش کامفیروزمرودشتفارس۳۱۳۴۱۳۳۱
۴۱۰بخش خانمیرزالردگانچهارمحال و بختیاری۳۱۳۲۰۲۹
۴۱۱بخش بشاگردجاسکهرمزگان۳۱۲۳۵۱۹
۴۱۲بخش مرکزی شهرستان مه ولاتمه ولاتخراسان رضوی۳۱۲۱۱۱۱۰
۴۱۳بخش رودبنهلاهیجانگیلان۳۱۲۰۳۲۲۲
۴۱۴بخش مرکزی شهرستان راورراورکرمان۳۱۱۴۰۱۱۷
۴۱۵بخش کرونتیران و کروناصفهان۳۱۱۲۶۲۱۴
۴۱۶بخش دوره چگنیخرم‌آبادلرستان۳۱۱۱۷۱۱
۴۱۷بخش مرکزی شهرستان بندرگزبندرگزگلستان۳۱۰۴۶۱۱۵
۴۱۸بخش زیویهسقزکردستان۳۰۹۱۲۲۱۱
۴۱۹بخش خزلنهاوندهمدان۳۰۹۰۳۱۱
۴۲۰بخش موچشکامیارانکردستان۳۰۸۸۴۱۲
۴۲۱بخش مرکزی شهرستان اردستاناردستاناصفهان۳۰۸۳۸۱۶
۴۲۲بخش مرکزی شهرستان تفتتفتیزد۳۰۸۲۶۱۲
۴۲۳بخش مرکزی شهرستان فراشبندفراشبندفارس۳۰۸۱۷۱۱۹
۴۲۴بخش مرکزی شهرستان خنجخنجفارس۳۰۷۷۹۱۲
۴۲۵بخش مهربانسرابآذربایجان شرقی۳۰۷۵۲۱۳
۴۲۶بخش هویزهدشت آزادگانخوزستان۳۰۷۵۰۱۱
۴۲۷بخش سرخ‌رودمحمودآبادمازندران۳۰۶۵۷۱۲
۴۲۸بخش کوهسارسلماسآذربایجان غربی۳۰۴۵۲۲۲۲
۴۲۹بخش زنجانرودزنجانزنجان۳۰۴۲۶۲۶
۴۳۰بخش مرکزی شهرستان بستکبستکهرمزگان۳۰۳۹۹۱۲
۴۳۱بخش حویقطوالشگیلان۳۰۳۴۸۳۲۲
۴۳۲بخش فلاردلردگانچهارمحال و بختیاری۳۰۲۵۴۳۱۰
۴۳۴بخش خواجههریسآذربایجان شرقی۳۰۱۵۱۲۶
۴۳۵بخش شهابقشمهرمزگان۳۰۱۱۲۱۷
۴۳۶بخش پره‌سررضوانشهرگیلان۳۰۰۳۳۲۸
۴۳۷بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانیثلاث باباجانیکرمانشاه۲۹۹۳۱۱۳
۴۳۸بخش ماهانکرمانکرمان۲۹۹۲۳۱۱۸
۴۳۹بخش مرکزی شهرستان بیله‌سواربیله سواراردبیل۲۹۷۸۶۱۳
۴۴۰بخش مرکزی شهرستان املشاملشگیلان۲۹۷۱۶۱۲۴
۴۴۱بخش سلامیخوافخراسان رضوی۲۹۶۵۸۲۱۴
۴۴۲بخش مرکزی شهرستان ابرکوهابرکوهیزد۲۹۶۰۹۱۳
۴۴۳بخش پیشینسربازسیستان و بلوچستان۲۹۵۸۰۲۹
۴۴۴بخش بجستانگنابادخراسان رضوی۲۹۴۹۵۲۲۸
۴۴۵بخش تولمصومعه سراگیلان۲۹۳۵۵۲۲۶
۴۴۶بخش فشاپویهریتهران۲۹۳۴۳۲۱۹
۴۴۷بخش مرکزی شهرستان ایجرودایجرودزنجان۲۹۳۱۹۱۲
۴۴۸بخش مرکزی شهرستان فیروزکوهفیروزکوهتهران۲۹۰۳۶۱۲۰
۴۴۹بخش سیدانمرودشتفارس۲۹۰۲۹۴۳۵
۴۵۰بخش مرکزی شهرستان آبدانانآبدانانایلام۲۸۹۱۶۱۶
۴۵۱بخش اسفرورینتاکستانقزوین۲۸۸۴۵۱۱
۴۵۲بخش تختبندرعباسهرمزگان۲۸۸۴۲۲۱۲
۴۵۳بخش مرکزی شهرستان جاسکجاسکهرمزگان۲۸۸۰۷۲۱۱
۴۵۴بخش مرکزی شهرستان هندیجانهندیجانخوزستان۲۸۷۱۵۱۲
۴۵۵بخش آباده طشکنی ریزفارس۲۸۶۶۴۲۳۶
۴۵۶بخش مرکزی شهرستان جمجمبوشهر۲۸۵۳۵۱۲
۴۵۷بخش شیبکوهفسافارس۲۸۴۲۲۲۱۲
۴۵۸بخش رودابنرماشیرکرمان۲۸۳۷۰۴۲۵
۴۵۹بخش چغامیشدزفولخوزستان۲۸۳۶۱۳۲۷
۴۶۰بخش سلطانیهابهرزنجان۲۸۲۶۶۱۴
۴۶۱بخش گرمخانبجنوردخراسان شمالی۲۸۲۵۹۱۲
۴۶۲بخش احمدسرگورابشفتگیلان۲۸۰۵۶۲۲۷
۴۶۳بخش خشکبیجاررشتگیلان۲۸۰۵۱۱۷
۴۶۴بخش دلوارتنگستانبوشهر۲۸۰۱۷۱۲
۴۶۵بخش صالح‌آباد (بهار)بهارهمدان۲۷۸۸۴۳۱۶
۴۶۶بخش ایلخچیاسکوآذربایجان شرقی۲۷۸۰۸۱۵
۴۶۷بخش گرکن جنوبیمبارکهاصفهان۲۷۷۹۱۲۲۳
۴۶۸بخش بنشهرکردچهارمحال و بختیاری۲۷۷۳۱۱۱
۴۶۹بخش مرکزی شهرستان کلیبرکلیبرآذربایجان شرقی۲۷۶۷۶۲۹
۴۷۰بخش رحیم آبادرودسرگیلان۲۷۶۵۳۳۲۶
۴۷۲بخش انگوتگرمیاردبیل۲۷۴۹۴۱۱
۴۷۳بخش یامچیمرندآذربایجان شرقی۲۷۴۶۸۱۲
۴۷۴بخش اصلاندوزپارس آباداردبیل۲۷۴۱۸۱۲
۴۷۵بخش کوملهلنگرودگیلان۲۷۳۹۴۲۲۹
۴۷۶بخش سجاس‌رودخدابندهزنجان۲۷۳۴۴۳۸
۴۷۷بخش رودبستبابلسرمازندران۲۷۲۴۴۳۲۳
۴۷۸بخش میان‌ولایتتایبادخراسان رضوی۲۷۲۳۶۱۳
۴۷۹بخش بم‌پشتسراوانسیستان و بلوچستان۲۷۲۲۱۱۲
۴۸۰بخش مرکزی شهرستان لالیلالیخوزستان۲۷۱۵۶۱۶
۴۸۱بخش تیکمه‌داشبستان آبادآذربایجان شرقی۲۷۰۵۱۱۶
۴۸۲بخش همایجانسپیدانفارس۲۷۰۴۸۱۱
۴۸۳بخش رودهندماوندتهران۲۷۰۳۱۲۲۱
۴۸۴بخش کوهسرخکاشمرخراسان رضوی۲۷۰۲۹۱۲۱
۴۸۵بخش مرکزی شهرستان خرم بیدخرم بیدفارس۲۶۹۹۶۱۲
۴۸۶بخش مرکزی شهرستان خلیل‌آبادخلیل آبادخراسان رضوی۲۶۷۷۰۱۳
۴۸۷بخش مرکزی شهرستان چادگانچادگاناصفهان۲۶۷۵۹۱۹
۴۸۸بخش مرکزی شهرستان کمیجانکمیجانمرکزی۲۶۷۴۹۱۱
۴۸۹بخش مرکزی شهرستان گلوگاهگلوگاهمازندران۲۶۶۹۴۱۲
۴۹۰بخش مانهمانه و سملقانخراسان شمالی۲۶۴۵۹۲۸
۴۹۱بخش بن‌روداصفهاناصفهان۲۶۲۸۵۱۳
۴۹۲بخش زیرکوهقائناتخراسان جنوبی۲۶۲۰۳۲۴
۴۹۳بخش توکهورمینابهرمزگان۲۶۱۳۳۲۱۱
۴۹۴بخش جوادآبادورامینتهران۲۶۱۰۵۲۲۲
۴۹۵بخش مرکزی شهرستان ماسالماسالگیلان۲۶۰۶۳۱۱۰
۴۹۶بخش مرکزی شهرستان سربیشهسربیشهخراسان جنوبی۲۵۷۸۸۱۲
۴۹۷بخش مرکزی شهرستان طالقانطالقانالبرز۲۵۷۸۱۱۵
۴۹۸بخش میمندفیروزآبادفارس۲۵۷۶۵۱۴
۴۹۹بخش دهجشهربابککرمان۲۵۶۴۱۱۸
۵۰۰بخش بندپی غربیبابلمازندران۲۵۵۷۷۵۲۹
۵۰۱بخش شراهمدانهمدان۲۵۵۰۹۱۵
۵۰۲بخش ساردوئیهجیرفتکرمان۲۵۴۸۵۱۲
۵۰۳بخش سیمینهبوکانآذربایجان غربی۲۵۴۰۱۱۱
۵۰۴بخش پاتاوهدناکهگیلویه و بویراحمد۲۵۳۵۳۱۴
۵۰۵بخش مرکزی شهرستان طارمطارمزنجان۲۵۲۸۴۱۶
۵۰۶بخش ترکمانچایمیانهآذربایجان شرقی۲۵۲۸۱۱۱
۵۰۷بخش ششتمدسبزوارخراسان رضوی۲۵۲۷۳۲۱۵
۵۰۸بخش انزلارومیهآذربایجان غربی۲۵۲۵۲۴۱۸
۵۰۹بخش تنکماننظرآبادالبرز۲۵۱۹۰۲۶
۵۱۰بخش وشمگیرآق قلاگلستان۲۵۱۴۹۱۱
۵۱۱بخش چابکسررودسرگیلان۲۵۱۴۶۳۲۰
۵۱۲بخش مرکزی شهرستان بواناتبواناتفارس۲۵۱۳۶۱۴
۵۱۳بخش آبش احمدکلیبرآذربایجان شرقی۲۵۱۲۲۳۲۲
۵۱۴بخش اروندکنارآبادانخوزستان۲۵۰۱۰۱۷
۵۱۵بخش چرامکهگیلویهکهگیلویه و بویراحمد۲۴۹۸۹۱۲
۵۱۶بخش بابل‌کناربابلمازندران۲۴۹۴۶۱۱
۵۱۷بخش خوسفبیرجندخراسان جنوبی۲۴۹۲۲۱۳
۵۱۸بخش جلگه‌رختربت حیدریهخراسان رضوی۲۴۸۸۶۳۳۷
۵۱۹بخش میرزا کوچک جنگلیصومعه سراگیلان۲۴۸۶۲۱۴
۵۲۰بخش فیروزآبادکرمانشاهکرمانشاه۲۴۸۴۹۱۱
۵۲۱بخش کندوانمیانهآذربایجان شرقی۲۴۸۲۰۲۲۲
۵۲۲بخش کرگان‌رودطوالشگیلان۲۴۸۰۴۱۹
۵۲۳بخش بیستونهرسینکرمانشاه۲۴۷۹۳۱۲
۵۲۴بخش مرکزی شهرستان نمیننمیناردبیل۲۴۷۰۹۱۴
۵۲۵بخش مرکزی شهرستان دیلمدیلمبوشهر۲۴۶۹۶۱۹
۵۲۶بخش قشلاق‌دشتبیله سواراردبیل۲۴۶۸۵۲۹
۵۲۷بخش چترودکرمانکرمان۲۴۶۷۸۲۲۵
۵۲۸بخش نشتاتنکابنمازندران۲۴۵۸۳۱۳
۵۲۹بخش آسمینونمنوجانکرمان۲۴۵۶۱۱۱۰
۵۳۰بخش قطورخویآذربایجان غربی۲۴۴۰۷۲۱۰
۵۳۱بخش مهردشتنجف آباداصفهان۲۴۳۴۲۱۳
۵۳۲بخش دشتابیبوئین زهراقزوین۲۴۱۳۹۲۳
۵۳۳بخش مرکزی شهرستان سپیدانسپیدانفارس۲۴۰۵۹۲۷
۵۳۴بخش معمولانپلدخترلرستان۲۳۹۴۱۱۱
۵۳۵بخش ویلکیجنمیناردبیل۲۳۹۴۰۱۱
۵۳۶بخش مرکزی شهرستان تفرشتفرشمرکزی۲۳۹۳۸۱۶
۵۳۷بخش شالبوئین زهراقزوین۲۳۹۳۵۲۲
۵۳۸بخش جبالبارزجنوبیعنبرآبادکرمان۲۳۹۱۲۱۳
۵۳۹بخش شیرگاهسوادکوهمازندران۲۳۷۵۱۲۲۷
۵۴۰بخش دهدزایذهخوزستان۲۳۷۴۵۱۲
۵۴۱بخش مرحمت آبادمیاندوآبآذربایجان غربی۲۳۷۰۰۱۳
۵۴۲بخش باروقمیاندوآبآذربایجان غربی۲۳۶۶۲۲۲۱
۵۴۳بخش مرکزی شهرستان پاسارگادپاسارگادفارس۲۳۶۵۴۱۳۱
۵۴۴بخش گل‌تپهکبودرآهنگهمدان۲۳۶۴۷۱۲
۵۴۵بخش چاه دادخداقلعه گنجکرمان۲۳۶۴۱۱۶
۵۴۶بخش گوگانآذرشهرآذربایجان شرقی۲۳۶۱۶۱۸
۵۴۷بخش اشتهاردکرجالبرز۲۳۶۰۱۲۷
۵۴۸بخش کاکاونددلفانلرستان۲۳۵۹۸۱۳
۵۴۹بخش هیراردبیلاردبیل۲۳۵۴۷۱۱
۵۵۰بخش فینبندرعباسهرمزگان۲۳۵۱۴۲۱۴
۵۵۱بخش فهرجبمکرمان۲۳۴۴۲۵۳۱
۵۵۲بخش مرکزی شهرستان ماهنشانماهنشانزنجان۲۳۴۲۴۱۵
۵۵۳بخش مرکزی شهرستان سرایانسرایانخراسان جنوبی۲۳۳۰۲۱۱
۵۵۴بخش لیلانملکانآذربایجان شرقی۲۳۲۳۴۲۲۴
۵۵۵بخش جالقسراوانسیستان و بلوچستان۲۳۲۱۱۲۳
۵۵۶بخش امام زادهنطنزاصفهان۲۳۲۱۱۱۲۹
۵۵۷بخش پادناسمیرماصفهان۲۳۲۰۰۱۳
۵۵۸بخش ارژنشیرازفارس۲۳۱۶۶۱۱
۵۵۹بخش کورینزاهدانسیستان و بلوچستان۲۳۱۳۸۱۲
۵۶۰بخش بشرویهفردوسخراسان جنوبی۲۳۰۴۵۱۲
۵۶۱بخش مارگونبویراحمدکهگیلویه و بویراحمد۲۳۰۱۹۱۳
۵۶۲بخش شیرین‌سوکبودرآهنگهمدان۲۳۰۱۵۲۵
۵۶۳بخش تخت سلیمانتکابآذربایجان غربی۲۲۹۹۶۲۱۹
۵۶۴بخش مرکزی شهرستان کلاتکلاتخراسان رضوی۲۲۹۲۸۱۲
۵۶۵بخش آفتابتهرانتهران۲۲۸۹۸۳۲۳
۵۶۶بخش کلاترزانسنندجکردستان۲۲۸۹۰۱۳
۵۶۷بخش رونیزاستهبانفارس۲۲۸۰۹۱۳
۵۶۸بخش کاکیدشتیبوشهر۲۲۷۹۸۱۴
۵۶۹بخش لاجانپیرانشهرآذربایجان غربی۲۲۷۵۷۱۵
۵۷۰بخش فراهانتفرشمرکزی۲۲۷۴۲۲۷
۵۷۱بخش قلندرآبادفریمانخراسان رضوی۲۲۷۳۴۲۳۵
۵۷۳بخش طاغنکوهنیشابورخراسان رضوی۲۲۵۶۲۱۳
۵۷۴بخش بیکاهرودانهرمزگان۲۲۵۳۲۱۲
۵۷۵بخش هورانداهرآذربایجان شرقی۲۲۵۲۸۱۱
۵۷۶بخش سراجومراغهآذربایجان شرقی۲۲۴۹۸۱۲۱
۵۷۷بخش صیدونباغ ملکخوزستان۲۲۴۱۲۱۴
۵۷۸بخش داورزنسبزوارخراسان رضوی۲۲۴۰۶۱۳
۵۷۹بخش لواساناتشمیراناتتهران۲۲۲۸۹۱۲۴
۵۸۰بخش آوجبوئین زهراقزوین۲۲۲۷۳۴۱۰
۵۸۱بخش مرکزی شهرستان صدوقصدوقیزد۲۲۲۰۰۱۲
۵۸۲بخش مرکزی شهرستان بهمئیبهمئیکهگیلویه و بویراحمد۲۲۱۹۳۱۴
۵۸۳بخش باشتگچسارانکهگیلویه و بویراحمد۲۲۱۷۰۲۷
۵۸۴بخش جناحبستکهرمزگان۲۲۱۱۶۲۱۰
۵۸۵بخش بهنمیربابلسرمازندران۲۲۰۹۰۴۲۸
۵۸۶بخش کشکوئیهرفسنجانکرمان۲۲۰۴۸۱۱
۵۸۷بخش داشلی‌برونگنبدکاووسگلستان۲۱۸۳۹۲۱۹
۵۸۸بخش کوهنانیکوهدشتلرستان۲۱۷۸۶۲۹
۵۸۹بخش کوهپایهکوهپایهاصفهان۲۱۷۶۰۲۲۲
۵۹۰بخش محمدیارنقدهآذربایجان غربی۲۱۷۴۴۱۲۰
۵۹۱بخش مرکزی شهرستان دالاهودالاهوکرمانشاه۲۱۷۳۴۱۱
۵۹۲بخش خرمدشتتاکستانقزوین۲۱۶۸۵۲۶
۵۹۳بخش چاروساکهگیلویهکهگیلویه و بویراحمد۲۱۶۶۰۲۶
۵۹۴بخش کیشبندرلنگههرمزگان۲۱۶۳۷۲۱۶
۵۹۵بخش شاندرمنماسالگیلان۲۱۵۸۵۱۱
۵۹۶بخش میمهبرخوار و میمهاصفهان۲۱۴۹۱۱۴
۵۹۷بخش مرکزی شهرستان درمیاندرمیانخراسان جنوبی۲۱۴۰۹۱۴
۵۹۸بخش ماهیدشتکرمانشاهکرمانشاه۲۱۳۹۹۲۱۱
۵۹۹بخش چندارساوجبلاغالبرز۲۱۲۹۱۱۸
۶۰۰بخش بنتنیک شهرسیستان و بلوچستان۲۱۲۵۹۱۱
۶۰۱بخش لندهکهگیلویهکهگیلویه و بویراحمد۲۱۱۵۱۳۷
۶۰۲بخش ضیاءآبادتاکستانقزوین۲۱۱۴۹۳۶
۶۰۳بخش مرکزی شهرستان چاراویماقچاراویماقآذربایجان شرقی۲۱۱۳۶۱۱
۶۰۴بخش کشاورزشاهین دژآذربایجان غربی۲۱۰۷۰۲۲۵
۶۰۵بخش جزینکزهکسیستان و بلوچستان۲۱۰۲۶۱۲
۶۰۶بخش فورگدارابفارس۲۱۰۲۰۱۲
۶۰۷بخش قلقل رودتویسرکانهمدان۲۱۰۱۱۱۱
۶۰۸بخش بشاریاتآبیکقزوین۲۰۹۸۴۱۴
۶۰۹بخش جرقویه سفلیاصفهاناصفهان۲۰۹۷۰۳۱۰
۶۱۰بخش گیل خورانجویبارمازندران۲۰۸۷۵۲۲۲
۶۱۱بخش مرکزی شهرستان نطنزنطنزاصفهان۲۰۷۳۶۲۷
۶۱۲بخش لوندویلآستاراگیلان۲۰۷۲۱۲۲۸
۶۱۳بخش مرکزی شهرستان کوثرکوثراردبیل۲۰۶۷۴۱۳
۶۱۴بخش دیشموککهگیلویهکهگیلویه و بویراحمد۲۰۶۴۶۳۶
۶۱۵بخش سملقانمانه و سملقانخراسان شمالی۲۰۶۲۱۳۷
۶۱۶بخش گهوارهدالاهوکرمانشاه۲۰۵۷۶۲۳
۶۱۷بخش شادروانشوشترخوزستان۲۰۵۶۸۱۴
۶۱۸بخش نوبرانساوهمرکزی۲۰۴۳۰۱۱
۶۱۹بخش سریش‌آبادقروهکردستان۲۰۲۶۳۲۷
۶۲۰بخش صفائیهخویآذربایجان غربی۲۰۱۷۲۱۵
۶۲۱بخش مرکزی شهرستان مهرانمهرانایلام۲۰۰۱۹۱۱
۶۲۲بخش دینورصحنهکرمانشاه۱۹۹۷۳۱۴
۶۲۳بخش چهاردانگهساریمازندران۱۹۹۶۹۲۳۰
۶۲۴بخش حمیلاسلام‌آباد غربکرمانشاه۱۹۸۷۳۱۲
۶۲۵بخش بام وصفی آباداسفراینخراسان شمالی۱۹۷۷۱۱۸
۶۲۶بخش سنگانخوافخراسان رضوی۱۹۷۲۶۳۳۶
۶۲۷بخش بلداجیبروجنچهارمحال و بختیاری۱۹۷۰۸۱۶
۶۲۸بخش جویملارستانفارس۱۹۶۰۱۳۳۶
۶۲۹بخش مرکزی شهرستان قصرشیرینقصرشیرینکرمانشاه۱۹۵۷۴۱۱
۶۳۰بخش جلگههرنداصفهان۱۹۵۲۷۳۸
۶۳۱بخش سندرکمینابهرمزگان۱۹۵۰۱۳۱۶
۶۳۲بخش کوشکنارگاوبندیهرمزگان۱۹۳۲۸۱۱۷
۶۳۳بخش زاغهخرم‌آبادلرستان۱۹۲۷۳۱۴
۶۳۴بخش مرکزی شهرستان کوهرنگکوهرنگچهارمحال و بختیاری۱۹۱۹۸۱۲
۶۳۵بخش الوار گرمسیریاندیمشکخوزستان۱۹۱۶۵۱۱۹
۶۳۶بخش گوارگیلانغربکرمانشاه۱۹۰۲۳۱۷
۶۳۷بخش نمشیربانهکردستان۱۹۰۱۸۱۲
۶۳۸بخش مرکزی شهرستان آشتیانآشتیانمرکزی۱۹۰۱۱۱۷
۶۳۹بخش کرفتودیواندرهکردستان۱۸۹۳۸۱۶
۶۴۰بخش سرچهانبواناتفارس۱۸۹۳۳۱۳
۶۴۱بخش جلگه زوزنخوافخراسان رضوی۱۸۹۲۸۴۳۵
۶۴۲بخش مرکزی شهرستان خاتمخاتمیزد۱۸۹۲۲۱۲
۶۴۳بخش آساراکرجالبرز۱۸۸۵۶۳۹
۶۴۴بخش سده (قائنات)قائناتخراسان جنوبی۱۸۷۹۲۲۷
۶۴۵بخش قلعه چایعجب شیرآذربایجان شرقی۱۸۷۲۴۲۲۸
۶۴۶بخش انزابشبسترآذربایجان شرقی۱۸۷۰۸۱۳
۶۴۷بخش اشکنانلامردفارس۱۸۶۸۵۲۴۳
۶۴۸بخش چهاردولیقروهکردستان۱۸۶۴۹۳۱۰
۶۴۹بخش کوهمرهکازرونفارس۱۸۶۳۵۴۳۹
۶۵۰بخش نظرکهریزیهشترودآذربایجان شرقی۱۸۶۲۹۱۳
۶۵۱بخش میداودباغ ملکخوزستان۱۸۵۸۸۱۳
۶۵۲بخش میلاجردکمیجانمرکزی۱۸۵۴۷۱۳
۶۵۳بخش بوژگانتربت جامخراسان رضوی۱۸۴۰۰۳۳۱
۶۵۴بخش نیمبلوکقائناتخراسان جنوبی۱۸۳۹۶۱۱
۶۵۵بخش ششطرازخلیل آبادخراسان رضوی۱۸۲۲۳۱۳
۶۵۶بخش عقیلیگتوندخوزستان۱۸۱۰۵۱۷
۶۵۷بخش رامندبوئین زهراقزوین۱۸۰۵۴۴۸
۶۵۸بخش مرکزی شهرستان گاوبندیگاوبندیهرمزگان۱۸۰۴۱۲۷
۶۵۹بخش سرولایتنیشابورخراسان رضوی۱۷۹۶۲۱۵
۶۶۰بخش ایواوغلیخویآذربایجان غربی۱۷۹۱۵۱۱
۶۶۱بخش کیاکلاقائم شهرمازندران۱۷۹۱۴۱۱۶
۶۶۲بخش انگورانماهنشانزنجان۱۷۷۹۹۲۸
۶۶۳بخش خلیفانمهابادآذربایجان غربی۱۷۷۴۴۱۲
۶۶۴بخش شهرآبادبردسکنخراسان رضوی۱۷۷۱۹۱۵
۶۶۵بخش مشهد مرغابخرم بیدفارس۱۷۶۷۳۱۱
۶۶۶بخش چورزقطارمزنجان۱۷۶۵۵۱۲
۶۶۷بخش رحمت‌آباد و بلوکاترودبارگیلان۱۷۶۵۲۱۳
۶۶۸بخش طرهانکوهدشتلرستان۱۷۶۴۸۱۱
۶۶۹بخش مشکین شرقیمشگین‌شهراردبیل۱۷۶۲۷۱۲
۶۷۰بخش رودخانهرودانهرمزگان۱۷۶۲۰۱۴
۶۷۱بخش انابدبردسکنخراسان رضوی۱۷۵۶۸۲۷
۶۷۲بخش سده (اقلید)اقلیدفارس۱۷۵۰۷۱۷
۶۷۳بخش خور و بیابانکنائیناصفهان۱۷۴۸۸۱۱
۶۷۴بخش کوهینقزوینقزوین۱۷۴۱۱۱۹
۶۷۵بخش گیاننهاوندهمدان۱۷۲۵۳۲۱۵
۶۷۶بخش منجلردگانچهارمحال و بختیاری۱۷۲۳۲۱۱
۶۷۷بخش فیروزآباد (سلسله)سلسلهلرستان۱۷۲۰۱۱۶
۶۷۸بخش شیروانشیروان وچرداولایلام۱۷۱۹۷۱۶
۶۷۹بخش سرعیناردبیلاردبیل۱۷۱۹۷۲۱۰
۶۸۰بخش قلعه قاضیبندرعباسهرمزگان۱۷۱۹۵۱۵
۶۸۱بخش بنارویهلارستانفارس۱۷۱۷۴۲۱۶
۶۸۲بخش قره‌پشتلوزنجانزنجان۱۷۱۵۳۱۱
۶۸۳بخش سیمکانجهرمفارس۱۶۹۷۳۲۴۸
۶۸۴بخش پاپیخرم‌آبادلرستان۱۶۸۹۸۲۴
۶۸۵بخش نصرت‌آبادزاهدانسیستان و بلوچستان۱۶۸۹۰۱۱
۶۸۶بخش میانکوهاردلچهارمحال و بختیاری۱۶۷۸۰۱۲
۶۸۷بخش هیدوچسراوانسیستان و بلوچستان۱۶۷۴۳۱۲
۶۸۸بخش زاوینکلاتخراسان رضوی۱۶۶۳۲۲۲۲
۶۸۹بخش پائین جامتربت جامخراسان رضوی۱۶۵۵۵۴۳۳
۶۹۰بخش مرکزی شهرستان دنادناکهگیلویه و بویراحمد۱۶۴۹۸۲۹
۶۹۱بخش بدرهدره شهرایلام۱۶۴۷۸۱۲
۶۹۲بخش سارالدیواندرهکردستان۱۶۴۶۸۲۹
۶۹۳بخش رانکوهاملشگیلان۱۶۳۹۲۱۱
۶۹۴بخش افشارخدابندهزنجان۱۶۳۰۴۴۱۳
۶۹۵بخش موسیاندهلرانایلام۱۶۲۷۵۱۳
۶۹۶بخش رودبار شهرستانقزوینقزوین۱۶۲۵۵۲۲
۶۹۷بخش گندمانبروجنچهارمحال و بختیاری۱۶۲۰۳۱۴
۶۹۸بخش گله‌دارمهرفارس۱۶۱۹۴۱۲۴
۶۹۹بخش مرزدارانسرخسخراسان رضوی۱۶۱۲۰۱۳۳
۷۰۰بخش یزدان آبادزرندکرمان۱۵۹۳۶۱۱
۷۰۱بخش شادمهرمه ولاتخراسان رضوی۱۵۸۵۷۲۲۹
۷۰۲بخش آبگرمبوئین زهراقزوین۱۵۸۲۳۶۱۲
۷۰۳بخش لیردفجاسکهرمزگان۱۵۷۲۷۱۶
۷۰۴بخش حسن‌آباداقلیدفارس۱۵۶۹۸۲۵
۷۰۵بخش چشمه‌سارانآزادشهرگلستان۱۵۶۴۸۱۱
۷۰۶بخش قطرویهنی ریزفارس۱۵۶۰۵۱۲
۷۰۷بخش کلیائیسنقرکرمانشاه۱۵۶۰۰۱۱۴
۷۰۸بخش زرآبادکنارکسیستان و بلوچستان۱۵۴۹۲۱۲۴
۷۰۹بخش رودبار قصرانشمیراناتتهران۱۵۴۸۹۲۲۵
۷۱۰بخش آرادانگرمسارسمنان۱۵۴۱۸۱۱
۷۱۱بخش طارم سفلیقزوینقزوین۱۵۴۰۹۳۱۲
۷۱۲بخش سردار جنگلفومنگیلان۱۵۳۳۹۱۲۷
۷۱۳بخش خبوشانفاروجخراسان شمالی۱۵۳۳۴۱۱
۷۱۴بخش جعفرآبادقمقم۱۵۳۳۴۱۱
۷۱۵بخش شهدادکرمانکرمان۱۵۳۳۳۳۱۳
۷۱۶بخش نالوساشنویهآذربایجان غربی۱۵۳۱۶۱۱
۷۱۷بخش قهستاندرمیانخراسان جنوبی۱۵۲۹۵۲۱۱
۷۱۸بخش زارچیزدیزد۱۵۲۳۶۱۱
۷۱۹بخش هلیلانشیروان وچرداولایلام۱۵۱۹۱۱۱
۷۲۰بخش کوزرانکرمانشاهکرمانشاه۱۵۱۶۲۱۲
۷۲۱بخش جایزانامیدیهخوزستان۱۵۱۵۸۱۸
۷۲۲بخش نوکندهبندرگزگلستان۱۵۱۳۳۱۲
۷۲۳بخش گزیکدرمیانخراسان جنوبی۱۵۰۸۹۳۱۲
۷۲۴بخش اطاقورلنگرودگیلان۱۵۰۱۰۱۴
۷۲۵بخش فردوسرفسنجانکرمان۱۴۹۵۹۳۲۱
۷۲۶بخش علامرودشتلامردفارس۱۴۹۱۵۲۲۷
۷۲۷بخش سیلاخوردورودلرستان۱۴۸۹۶۱۵
۷۲۸بخش زیدونبهبهانخوزستان۱۴۸۳۹۱۲
۷۲۹بخش کمرهخمینمرکزی۱۴۷۳۴۱۱۱
۷۳۰بخش لوداببویراحمدکهگیلویه و بویراحمد۱۴۶۸۷۱۱
۷۳۱بخش جنگلرشتخوارخراسان رضوی۱۴۶۲۶۲۴۴
۷۳۲بخش کهکقمقم۱۴۶۲۱۲۲
۷۳۳بخش رودابسبزوارخراسان رضوی۱۴۶۱۱۱۴
۷۳۴بخش خورش رستمخلخالاردبیل۱۴۵۷۷۱۱۲
۷۳۵بخش بهابادبافقیزد۱۴۵۷۷۱۲
۷۳۶بخش ارمدشتستانبوشهر۱۴۵۵۱۱۱
۷۳۷بخش مرکزی شهرستان کوهبنانکوهبنانکرمان۱۴۵۳۵۱۴
۷۳۸بخش نیرتفتیزد۱۴۵۳۱۱۳
۷۳۹بخش سربندشازندمرکزی۱۴۴۹۲۱۷
۷۴۰بخش زرین‌دشتنهاوندهمدان۱۴۴۳۵۳۱۹
۷۴۱بخش زندملایرهمدان۱۴۴۲۶۲۱۴
۷۴۲بخش چنگ الماسبیجارکردستان۱۴۳۵۷۱۲
۷۴۳بخش کرانیبیجارکردستان۱۴۲۷۱۲۲
۷۴۴بخش بازفتکوهرنگچهارمحال و بختیاری۱۴۲۷۰۲۱۳
۷۴۵بخش رستاقدارابفارس۱۴۲۴۱۱۹
۷۴۶بخش تازه‌کندپارس آباداردبیل۱۴۲۳۵۱۷
۷۴۷بخش کجورنوشهرمازندران۱۴۲۰۳۱۱
۷۴۸بخش سرخهسمنانسمنان۱۴۱۹۴۱۲
۷۴۹بخش شوسفنهبندانخراسان جنوبی۱۴۱۸۳۱۱
۷۵۰بخش هزارجریبنکامازندران۱۴۱۶۵۱۲
۷۵۱بخش فتح‌المبینشوشخوزستان۱۴۱۳۵۱۲۰
۷۵۲بخش جرقویه علیااصفهاناصفهان۱۴۰۹۹۱۱
۷۵۳بخش افزرقیروکارزینفارس۱۴۰۴۰۱۴۳
۷۵۴بخش کردیانجهرمفارس۱۴۰۲۵۲۳۱
۷۵۵بخش راینکرمانکرمان۱۳۹۰۳۲۴
۷۵۶بخش تشانبهبهانخوزستان۱۳۸۲۹۲۴
۷۵۷بخش قوشخانهشیروانخراسان شمالی۱۳۸۱۹۱۱
۷۵۸بخش مرادلومشگین‌شهراردبیل۱۳۷۵۰۱۴
۷۵۹بخش شاهرودخلخالاردبیل۱۳۷۰۱۱۳
۷۶۰بخش شیبکوهبندرلنگههرمزگان۱۳۶۲۰۲۲۱
۷۶۱بخش بزمانایرانشهرسیستان و بلوچستان۱۳۴۰۹۱۸
۷۶۲بخش صحرای باغلارستانفارس۱۳۳۸۹۲۱۵
۷۶۳بخش پاریزسیرجانکرمان۱۳۳۸۲۱۳۳
۷۶۴بخش مرکزی شهرستان مهرمهرفارس۱۳۲۶۵۲۱۳
۷۶۵بخش مشراگهرامشیرخوزستان۱۳۲۱۶۱۵
۷۶۶بخش کوخردبستکهرمزگان۱۳۲۰۱۲۱۳
۷۶۷بخش ایوانکیگرمسارسمنان۱۳۱۸۷۲۳
۷۶۸بخش آغاجاریبهبهانخوزستان۱۳۱۵۵۳۶
۷۶۹بخش کلیجان‌رستاقساریمازندران۱۳۱۴۳۱۱
۷۷۰بخش ایزدخواستزرین دشتفارس۱۳۱۲۱۱۷
۷۷۱بخش ویسیانخرم‌آبادلرستان۱۳۰۲۹۱۱
۷۷۲بخش فارغانحاجی آبادهرمزگان۱۳۰۲۴۲۲۳
۷۷۳بخش اسیرمهرفارس۱۳۰۲۴۳۳۸
۷۷۴بخش درب گنبدکوهدشتلرستان۱۳۰۱۷۴۱۳
۷۷۵بخش بهمنابرکوهیزد۱۳۰۰۱۱۶
۷۷۶بخش گلبافکرمانکرمان۱۲۹۷۹۳۷
۷۷۷بخش مورانگرمیاردبیل۱۲۹۶۴۱۵
۷۷۸بخش خارواناورزقانآذربایجان شرقی۱۲۸۷۸۲۲۳
۷۷۹بخش بهمئی گرمسیریبهمئیکهگیلویه و بویراحمد۱۲۸۷۴۱۲
۷۸۰بخش ریگگناوهبوشهر۱۲۸۲۷۱۲
۷۸۱بخش کویراتآران و بیدگلاصفهان۱۲۸۱۱۱۲
۷۸۲بخش شادیانچاراویماقآذربایجان شرقی۱۲۷۸۵۱۲
۷۸۳بخش مروستخاتمیزد۱۲۷۷۳۱۵
۷۸۴بخش کلبادگلوگاهمازندران۱۲۷۵۶۲۱۶
۷۸۵بخش زوارهاردستاناصفهان۱۲۷۴۷۲۲۶
۷۸۶بخش دیلمانسیاهکلگیلان۱۲۷۲۱۱۱
۷۸۷بخش ارشقمشگین‌شهراردبیل۱۲۶۳۶۳۱۸
۷۸۸بخش مرکزی شهرستان نیرنیراردبیل۱۲۶۰۷۱۶
۷۸۹بخش رودبارالموتقزوینقزوین۱۲۵۱۹۱۱
۷۹۰بخش ایرندگانخاشسیستان و بلوچستان۱۲۴۳۲۱۱
۷۹۱بخش بیرملارستانفارس۱۲۳۸۹۱۱
۷۹۲بخش بوشکاندشتستانبوشهر۱۲۲۴۲۱۲
۷۹۳بخش جبالبارزجیرفتکرمان۱۲۲۲۵۲۳۰
۷۹۴بخش آشارسربازسیستان و بلوچستان۱۲۰۷۰۲۱۷
۷۹۵بخش زهانقائناتخراسان جنوبی۱۱۹۲۶۴۱۴
۷۹۶بخش چوارایلامایلام۱۱۸۶۰۱۱
۷۹۷بخش کدکنتربت حیدریهخراسان رضوی۱۱۸۵۵۲۲۸
۷۹۸بخش خاوومیرآبادمریوانکردستان۱۱۸۴۹۱۱۱
۷۹۹بخش کاخکگنابادخراسان رضوی۱۱۸۱۴۲۳۷
۸۰۰بخش مودسربیشهخراسان جنوبی۱۱۸۰۳۱۳
۸۰۱بخش جاپلقازنالرستان۱۱۷۸۲۱۸
۸۰۲بخش چاپشلودرگزخراسان رضوی۱۱۷۷۴۱۳
۸۰۳بخش سرحدشیروانخراسان شمالی۱۱۷۴۶۱۱
۸۰۴بخش نوبندگانفسافارس۱۱۶۷۹۱۲
۸۰۵بخش دستگردانطبسیزد۱۱۶۵۹۱۵
۸۰۶بخش رویدرخمیرهرمزگان۱۱۶۲۸۱۴
۸۰۷بخش وراویمهرفارس۱۱۶۱۱۱۲
۸۰۸بخش زز و ماهروالیگودرزلرستان۱۱۴۴۰۱۱۲
۸۰۹بخش بیرانوندخرم‌آبادلرستان۱۱۳۷۸۱۲
۸۱۰بخش نوقرفسنجانکرمان۱۱۳۶۱۱۲
۸۱۱بخش سه قلعهسرایانخراسان جنوبی۱۱۳۳۴۱۲
۸۱۲بخش جغینرودانهرمزگان۱۱۲۵۴۱۳
۸۱۳بخش سرفاریابکهگیلویهکهگیلویه و بویراحمد۱۱۲۴۹۵۱۲
۸۱۴بخش کاغذکنانمیانهآذربایجان شرقی۱۱۱۰۱۲۱۳
۸۱۵بخش نوخنداندرگزخراسان رضوی۱۱۰۹۴۲۴
۸۱۶بخش کوراییمنیراردبیل۱۰۹۶۶۲۱۸
۸۱۷بخش ممقانآذرشهرآذربایجان شرقی۱۰۸۷۴۱۴
۸۱۸بخش قمصرکاشاناصفهان۱۰۸۱۲۱۲۴
۸۱۹بخش احمدیحاجی آبادهرمزگان۱۰۸۰۸۲۶
۸۲۰بخش سرشیو (مریوان)مریوانکردستان۱۰۶۳۲۱۱
۸۲۱بخش یانه‌سربهشهرمازندران۱۰۶۲۵۱۱
۸۲۲بخش عنبراننمیناردبیل۱۰۵۹۳۱۱۲
۸۲۳بخش اورامانسروآبادکردستان۱۰۵۰۰۱۱۳
۸۲۴بخش خورگامرودبارگیلان۱۰۴۶۵۲۱۰
۸۲۵بخش زرین آباددهلرانایلام۱۰۴۰۷۱۲
۸۲۶بخش الوتبانهکردستان۱۰۳۹۴۱۴
۸۲۷بخش کبگیاندناکهگیلویه و بویراحمد۱۰۳۹۱۳۱۳
۸۲۸بخش لطف‌آباددرگزخراسان رضوی۱۰۳۷۴۲۲
۸۲۹بخش سرشیو (سقز)سقزکردستان۱۰۳۳۹۱۱۳
۸۳۰بخش برزککاشاناصفهان۱۰۲۶۷۲۲۱
۸۳۱بخش دشمن‌زیاریممسنیفارس۱۰۱۹۶۱۴۰
۸۳۲بخش سراب‌باغآبدانانایلام۱۰۱۰۲۲۹
۸۳۳بخش باجگیرانقوچانخراسان رضوی۱۰۰۳۸۱۳
۸۳۴بخش طغرالجردکوهبنانکرمان۹۹۳۰۱۳
۸۳۵بخش ماهورمیلانیممسنیفارس۹۹۱۵۲۳۸
۸۳۶بخش بشارتالیگودرزلرستان۹۹۰۷۲۱۷
۸۳۷بخش جلگه شوقانجاجرمخراسان شمالی۹۸۴۷۱۱
۸۳۸بخش بستاندشت آزادگانخوزستان۹۵۹۶۱۱
۸۳۹بخش خلجستانقمقم۹۵۳۴۳۳
۸۴۰بخش زرنهایوانایلام۹۵۲۲۲۱۵
۸۴۱بخش لاله‌زاربردسیرکرمان۹۴۷۳۱۴
۸۴۲بخش ریزجمبوشهر۹۴۶۴۲۹
۸۴۳بخش بردخوندیربوشهر۹۳۶۹۱۶
۸۴۴بخش ننوربانهکردستان۹۳۴۵۱۱
۸۴۵بخش خرقانزرندیهمرکزی۹۲۷۶۱۳
۸۴۶بخش کلاشیجوانرودکرمانشاه۹۲۱۱۱۱۳
۸۴۷بخش دشتکچالدرانآذربایجان غربی۹۰۶۹۱۶
۸۴۸بخش امیراباددامغانسمنان۹۰۲۶۱۷
۸۴۹بخش نیاسرکاشاناصفهان۹۰۰۰۲۲
۸۵۰بخش باینگانپاوهکرمانشاه۸۹۸۷۱۲
۸۵۱بخش پشتکوهنی ریزفارس۸۸۷۵۱۱۰
۸۵۲بخش سلفچگانقمقم۸۷۶۳۲۲
۸۵۳بخش سیه رودجلفاآذربایجان شرقی۸۵۰۷۱۱
۸۵۴بخش حتیلالیخوزستان۸۳۹۳۲۲۲
۸۵۵بخش ارجمندفیروزکوهتهران۸۳۸۰۲۲۶
۸۵۶بخش بایکتربت حیدریهخراسان رضوی۸۳۲۷۳۲۹
۸۵۷بخش دیهوکطبسیزد۸۲۰۰۱۱
۸۵۸بخش خارگبوشهربوشهر۸۱۹۶۱۸
۸۵۹بخش دودانگهساریمازندران۸۱۴۰۱۲
۸۶۰بخش شاهوروانسرکرمانشاه۸۱۱۹۱۱۶
۸۶۱بخش لاریجانآملمازندران۸۰۸۹۱۱۷
۸۶۲بخش نوسودپاوهکرمانشاه۷۹۸۴۲۴
۸۶۳بخش عمارلورودبارگیلان۷۹۷۰۲۲
۸۶۴بخش بیارجمندشاهرودسمنان۷۸۸۵۳۸
۸۶۵بخش دهرمفراشبندفارس۷۸۶۲۱۶
۸۶۶بخش جلگه سنخواستجاجرمخراسان شمالی۷۷۹۶۳۱۲
۸۶۷بخش مینوخرمشهرخوزستان۷۵۸۲۱۳
۸۶۸بخش کوهسارانراورکرمان۷۳۹۹۲۲۳
۸۶۹بخش شنبه و طسوجدشتیبوشهر۷۳۰۸۳۱۷
۸۷۰بخش چم خلف عیسیهندیجانخوزستان۷۲۱۷۲۲۲
۸۷۱بخش محملهخنجفارس۷۱۹۹۱۱
۸۷۲بخش ازگلهثلاث باباجانیکرمانشاه۷۱۲۵۱۳
۸۷۳بخش چنارودچادگاناصفهان۶۹۲۵۱۸
۸۷۴بخش کلاتآبدانانایلام۶۸۱۲۲۴
۸۷۵بخش فیروزکوثراردبیل۶۷۹۸۲۲۰
۸۷۶بخش بلدهنورمازندران۶۵۹۴۱۱۸
۸۷۷بخش حلبایجرودزنجان۶۳۴۲۱۸
۸۷۸بخش هخامنشپاسارگادفارس۶۱۷۱۱۳
۸۷۹بخش خضرآبادصدوقیزد۵۸۷۲۱۲
۸۸۰بخش هرمزقشمهرمزگان۵۶۹۹۱۱
۸۸۱بخش ماژیندره شهرایلام۴۸۸۵۱۷
۸۸۲بخش عقدااردکانیزد۴۵۷۸۱۳
۸۸۳بخش امام حسندیلمبوشهر۴۳۸۳۲۱۸
۸۸۴بخش صالح‌آباد (مهران)مهرانایلام۳۸۵۹۱۳
۸۸۵بخش خرانقاردکانیزد۳۱۹۵۲۴
۸۸۶بخش انارکنائیناصفهان۲۹۰۴۲۲۱
۸۸۷بخش مرکزی شهرستان ابوموسیابوموسیهرمزگان۱۷۰۵۱۱۹
۸۸۸بخش سومارقصرشیرینکرمانشاه۲۴۷۲۱۸
۸۸۹بخش تنبابوموسیهرمزگان۱۵۵۲۳
۸۹۰بخش چاهورزلامرداستان فارس۶۷۸۸
۸۹۱بخش زاینده‌رودساماناستان چهارمحال و بختیاری۱۰۴۸۳ --
۸۹۲بخش آبپخشدشتستانبوشهر۲۸۳۶۵۱۳