فلوئین
English: Floian

زمان‌بندی زمین‌شناسی
 پیدازیستی (فانروزوئیک)  نوزیستی (سنوزوئیک) کواترنری
نئوژن
پالئوژن
 میانه‌زیستی (مزوزوئیک) کرتاسه
ژوراسیک
تریاس
 دیرینه‌زیستی (پالئوزوئیک) پرمین
کربونیفر
دوونین
سیلورین
اردویسین
کامبرین
 نهان‌زیستی  (پرکامبرین)پیشین‌زیستی (پروتروزوئیک)
نخست‌زیستی (آرکئن)
پیشازیستی (هادئن)

فلوئین (انگلیسی: Floian) دومین اشکوب دوره اردویسین است که در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب ترمادوسین جای می‌گیرد و به‌همراه آن دور اردویسین پیشین را شکل می‌دهد. پس از فلوئین اشکوب داپینگین از اردویسین میانه است. فلوئین بازه زمانی ۴۷۷٫۷ تا ۴۷۰ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب با نخستین پیدایش گونه‌های گراپتولیت شناخته می‌شود.

نام‌گذاری و پیشینه

نام فلوئین از روستای فلو در وسترگوتلاند واقع در جنوب سوئد گرفته شده است. نام فلوئن در سال ۲۰۰۴ پیشنهاد شد ولی سرانجام کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی نام فلوئین را به عنوان نام اصلی این اشکوب برگزید.

زبان های دیگر
العربية: الفلوي
български: Флоий
Deutsch: Floium
English: Floian
español: Floiense
eesti: Flo lade
français: Floien
italiano: Floiano
Nederlands: Floien
norsk nynorsk: Floium
svenska: Flo (geologi)
Tiếng Việt: Tầng Flo