عصر (زمین‌شناسی)

واحدهای زمانی در زمین‌شناسی و چینه‌شناسی
گاه‌چینه‌شناسیزمین‌گاه‌شناسییادداشت‌ها
چینه‌ابردوران
Eonothem
ابردوران
Eon
جمعاً ۴ ابردوران. نیم میلیارد سال یا بیشتر
چینه‌دوران
Erathem
دوران
Era
۱۰ دوران شناخته‌شده. چندصد میلیون سال
سامانه
System
دوره
Period
۲۲ دوره شناخته‌شده. ده‌ها تا حدود صد میلیون سال
ردیف
Series
دور
Epoch
۳۴ دور شناخته‌شده. ده‌ها میلیون سال
اشکوب
Stage
عصر
Age
۹۹ عصر شناخته‌شده. میلیون‌ها سال
گاه‌بازه
Chronozone
گاه
Chron
زیربخش عصر. توسط ICS به‌کار نمی‌رود.

عصر[۱] یا روزگار زمین‌شناختی یکی از واحدهای زمان‌بندی در زمین‌شناسی است. یک عصر زمین‌شناختی کوتاهتر از یک دور است.

عصر یخبندان و عصر زغال نمونه‌هایی از عصرهای زمین‌شناسی هستند.

  • منابع

منابع

  1. «عصر» [باستان‌شناسی، زمین‌شناسی] هم‌ارزِ «age»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی، «فارسی»، در دفتر یازدهم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۳-۴۵-۶۱۴۳-۶۰۰-۹۷۸ (ذیل سرواژهٔ عصر) 

Wikipedia contributors، "Geologic time scale،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geologic_time_scale&oldid=195917506 (accessed March ۶، ۲۰۰۸).

زبان های دیگر