عبدالله (تن‌تن)

عبدالله نام فرزند محمد ابن کالیش اذاب است.او با همه، هر جور شوخی ای می کند.ناخدا هادوک هم دل خوشی از این پسر بچه ندارد.

بعضی از شوخی‌های او

  1. سیگارهای منفجر شونده
  2. پودر عطسه آور
  3. پخش کردن ترقه بر روی زمین
  4. استفاده از تفنگ جوهرپاش
  5. گذاشتن سطل آب در بالای در
  6. جا سازی عنکبوت فنری درون جعبه کبریت
زبان های دیگر