سال ژولینی

سال ژولینی ممکن است اشاره به موارد زیر باشد:

زبان های دیگر
asturianu: Añu xulianu
English: Julian year
español: Año juliano
українська: Юліанський рік