ردیف (چینه‌شناسی)

واحدهای زمانی در زمین‌شناسی و چینه‌شناسی
گاه‌چینه‌شناسیزمین‌گاه‌شناسییادداشت‌ها
چینه‌ابردوران
Eonothem
ابردوران
Eon
جمعاً ۴ ابردوران. نیم میلیارد سال یا بیشتر
چینه‌دوران
Erathem
دوران
Era
۱۰ دوران شناخته‌شده. چندصد میلیون سال
سامانه
System
دوره
Period
۲۲ دوره شناخته‌شده. ده‌ها تا حدود صد میلیون سال
ردیف
Series
دور
Epoch
۳۴ دور شناخته‌شده. ده‌ها میلیون سال
اشکوب
Stage
عصر
Age
۹۹ عصر شناخته‌شده. میلیون‌ها سال
گاه‌بازه
Chronozone
گاه
Chron
زیربخش عصر. توسط ICS به‌کار نمی‌رود.

در گاهنگاری چینه‌شناسی، پس از اشکوب واحد بزرگتری که از لحاظ زمانی- سنگی به کار می‌رود، ردیف (Series) است. واحد بزرگ‌تر از ردیف، سامانه (سیستم) نام دارد.

  • منابع

منابع

  • Hedberg, H.D. , (editor), International stratigraphic guide: A guide to stratigraphic classification, terminology, and procedure, New York, John Wiley and Sons, 1976
زبان های دیگر