دستگاه مختصات استوانه‌ای

Cylindrical coordinates2.svg

مختصات استوانه‌ای نوعی مختصات متعامد (عمود برهم) است که در آن یک نقطه، در فضا بر روی قاعدهٔ یک استوانه در نظر گرفته می‌شود. مکان آن نقطه بر اساس شعاع و ارتفاع استوانه (r و z) و زاویه‌ای که شعاع قاعده گذرنده از آن نقطه با محور x می‌سازد (θ)، بیان می‌شود. این دستگاه، در حالت دوبعدی، با حذف مختص z به مختصات قطبی تبدیل می‌شود.در فیزیک و به ویژه در مباحث الکترومغناطیس و مخابرات به جای r، θ،z به ترتیب از حروف ρ، φ،z استفاده می‌شود.

زبان های دیگر