دستگاه اعداد پایه ۱۲

جدول ضرب در دستگاه اعداد پایه ۱۲
۱۲۳۴۵۶۷۸۹AB۱۰
۲۴۶۸A۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۱A۲۰
۳۶۹۱۰۱۳۱۶۱۹۲۰۲۳۲۶۲۹۳۰
۴۸۱۰۱۴۱۸۲۰۲۴۲۸۳۰۳۴۳۸۴۰
۵A۱۳۱۸۲۱۲۶۲B۳۴۳۹۴۲۴۷۵۰
۶۱۰۱۶۲۰۲۶۳۰۳۶۴۰۴۶۵۰۵۶۶۰
۷۱۲۱۹۲۴۲B۳۶۴۱۴۸۵۳۵A۶۵۷۰
۸۱۴۲۰۲۸۳۴۴۰۴۸۵۴۶۰۶۸۷۴۸۰
۹۱۶۲۳۳۰۳۹۴۶۵۳۶۰۶۹۷۶۸۳۹۰
A۱۸۲۶۳۴۴۲۵۰۵A۶۸۷۶۸۴۹۲
B۱A۲۹۳۸۴۷۵۶۶۵۷۴۸۳۹۲
۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰۸۰۹۰۱۰۰

دستگاه اعداد پایه ۱۲ دستگاهی در شمارش است که مبنای آن عدد ۱۲ است. در این سیستم ۱۰ به شکل A یا T یا X نگاشته می‌شود و عدد ۱۱ به صورت B یا E (البته نشانه‌گذاری دیگری نیز وجود دارد که توسط ایزاک پیتمن ابداع شد و بدین صورت است که ۲ چرخش یافته برای ده و ۳ معکوس برای یازده استفاده شود) عدد «۱۰» در این سیستم از لحاظ ارزش برابر ۱۲ در سیستم دهدهی است.

زبان های دیگر