درگاه:فلسفه/گفتاورد

گفتاورد ۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱

«هیچ پدیدهٔ اخلاقی‌ای وجود ندارد، بلکه تعبیرهای اخلاقی از پدیده‌ها وجود دارد.»

نیچه

گفتاورد ۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲

«آن‌کس که با هیولا می‌جنگد، باید مراقب باشد که خود بدل به هیولا نشود. اگر مدتی طولانی به پرت‌گاهی بنگری، پرت‌گاه نیز به تو چشم می‌دوزد.»

نیچه


گفتاورد ۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳

«زندگیِ خوب آن زندگی‌ای است که از عشق سرچشمه گرفته و با دانش رهبری شود.»

برتراند راسل


گفتاورد ۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴

«چنان‌چه من بدانم بچه‌ای که به‌وجود می‌آورم شخصی دیوانه و آدم‌کش خواهد شد، من بایستی مسئول ارتکاب جرایم ناشی از او باشم. چنان‌چه خداوند قبلاً می‌دانسته که بشر مرتکب گناه می‌شود، او از همان زمانِ تصمیم به خلقِ بشر، به طور واضح مسئول تمام نتایج حاصله از آن گناه بوده است.»

برتراند راسل


گفتاورد ۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵

«دین به اتکای قداست‌اش و قانون به استناد شکوه و عظمت‌اش، سعی دارند خود را از نقّادی دور نگه دارند. اما با این کار فقط باعث بدگمانی می‌شوند و نمی‌توانند انتظارِ احترامی بی‌شایبه از ما داشته‌باشند.»

ایمانویل کانت


گفتاورد ۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶

«دینی که بی‌پروا به عقل اعلان جنگ دهد، مدت زیادی در برابر عقل تاب نخواهد آورد.»
کانت

گفتاورد ۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷

گفتاورد ۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸

گفتاورد ۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹

گفتاورد ۱۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۰

گفتاورد ۱۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۱

گفتاورد ۱۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۲

گفتاورد ۱۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۳

گفتاورد ۱۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۴

گفتاورد ۱۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۵

گفتاورد ۱۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۶

گفتاورد ۱۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۷

گفتاورد ۱۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۸

گفتاورد ۱۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۱۹

گفتاورد ۲۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۰

گفتاورد ۲۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۱

گفتاورد ۲۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۲

گفتاورد ۲۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۳

گفتاورد ۲۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۴

گفتاورد ۲۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۵

گفتاورد ۲۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۶

گفتاورد ۲۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۷

گفتاورد ۲۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۸

گفتاورد ۲۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۲۹

گفتاورد ۳۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۰

گفتاورد ۳۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۱

گفتاورد ۳۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۲

گفتاورد ۳۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۳

گفتاورد ۳۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۴

گفتاورد ۳۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۵

گفتاورد ۳۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۶

گفتاورد ۳۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۷

گفتاورد ۳۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۸

گفتاورد ۳۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۳۹

گفتاورد ۴۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۰

گفتاورد ۴۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۱

گفتاورد ۴۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۲

گفتاورد ۴۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۳

گفتاورد ۴۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۴

گفتاورد ۴۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۵

گفتاورد ۴۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۶

گفتاورد ۴۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۷

گفتاورد ۴۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۸

گفتاورد ۴۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۴۹

گفتاورد ۵۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۰

گفتاورد ۵۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۱

گفتاورد ۵۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۲

گفتاورد ۵۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۳

گفتاورد ۵۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۴

گفتاورد ۵۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۵

گفتاورد ۵۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۶

گفتاورد ۵۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۷

گفتاورد ۵۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۸

گفتاورد ۵۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۵۹

گفتاورد ۶۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۰

گفتاورد ۶۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۱

گفتاورد ۶۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۲

گفتاورد ۶۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۳

گفتاورد ۶۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۴

گفتاورد ۶۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۵

گفتاورد ۶۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۶

گفتاورد ۶۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۷

گفتاورد ۶۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۸

گفتاورد ۶۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۶۹

گفتاورد ۷۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۰

گفتاورد ۷۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۱

گفتاورد ۷۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۲

گفتاورد ۷۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۳

گفتاورد ۷۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۴

گفتاورد ۷۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۵

گفتاورد ۷۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۶

گفتاورد ۷۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۷

گفتاورد ۷۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۸

گفتاورد ۷۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۷۹

گفتاورد ۸۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۰

گفتاورد ۸۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۱

گفتاورد ۸۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۲

گفتاورد ۸۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۳

گفتاورد ۸۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۴

گفتاورد ۸۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۵

گفتاورد ۸۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۶

گفتاورد ۸۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۷

گفتاورد ۸۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۸

گفتاورد ۸۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۸۹

گفتاورد ۹۰

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۰ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۰

گفتاورد ۹۱

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۱ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۱

گفتاورد ۹۲

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۲ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۲

گفتاورد ۹۳

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۳ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۳

گفتاورد ۹۴

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۴ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۴

گفتاورد ۹۵

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۵ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۵

گفتاورد ۹۶

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۶ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۶

گفتاورد ۹۷

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۷ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۷

گفتاورد ۹۸

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۸ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۸

گفتاورد ۹۹

درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۹ درگاه:فلسفه/گفتاورد/۹۹


زبان های دیگر