درومین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

درومین (انگلیسی: Drumian) یک اشکوب از ردیف ۳ کامبرین در دوره کامبرین است که پس از اشکوب ۵ کامبرین و پیش از اشکوب گوژانگین جای می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب در حدود ۵۰۴٫۵ و مرز بالایی آن در حدود ۵۰۰٫۵ میلیون سال پیش در نظر گرفته می‌شود.

  • منابع

منابع

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین
زبان های دیگر
български: Друмий
Deutsch: Drumium
English: Drumian
español: Drumiense
français: Drumien
Nederlands: Drumien
Tiếng Việt: Tầng Drum