حسابرسی داخلی

تعریف حسابرسی داخلی:

تعریف حسابرسی داخلی در واقع هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را بیان می‌کند. حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده‌است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می‌کند. «انجمن حسابرسان داخلی آمریکا»

این تعریف از ترجمه استانداردهای بین‌المللی اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی استخراج شده‌است. همچنین این استانداردها از سال ۱۳۹۱ توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران برای اعضای خود لازم الاجرا می‌باشد.

زبان های دیگر