حزب (ابهام‌زدایی)

حزب به دو معنا به کار می رود:

زبان های دیگر
العربية: حزب (توضيح)