تینیبلاس د لا سیرا

خصوصیات

تینیبلاس د لا سیرا ۲۹ کیلومترمربع مساحت و ۴۶ نفر جمعیت دارد.

زبان های دیگر