توالی اسید نوکلئیک

هر کدون یک مجموعه‌ای سه‌تایی از نوکلئوتیدهای ام-آران‌ای است.

توالی نوکلئیک اسید به ترتیب و آرایش جای گرفتن نوکلئوتیدها در دی‌ان‌آ یا آران‌آ گفته می‌شود. این توالی را از چپ به راست، از پایانهٔ '۵ به پایانهٔ '۳، با حرفهای اختصاری نوکلئوتیدها نشان می‌دهند.

زبان های دیگر