تقسیم با قرعه
English: Sortition

تقسیم با قرعه (sortition) یکی از روش های حکومت است که در آن مقامات سیاسی از طریق نمونه‌گیری تصادفی از میان مجموعه ای بزرگ از نامزدها انتخاب می‌شوند.[۱] منطق پشت این فرایند از این ایده سرچشمه میگیرد که "قدرت فسادآور است." به همین دلیل آتنی های باستان، هنگام انتخاب افراد برای قدرت گیری سیاسی، بجای انتخابات از روش نمونه گیری تصادفی از میان جمعیت استفاده میکردند. بنابراین در دموکراسی آتن باستان، تقسیم با قرعه روش سنتی و اصلی برای انتصابات سیاسی بود و استفاده از آن به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی یک دموکراسی واقعی درنظر گرفته میشد.[۲]

امروزه sortition معمولاً برای انتخاب اعضای هیئت منصفه در سیستم‌های حقوقی مبتنی بر کامن لا استفاده می‌شود. همچنین گاهی اوقات نیز در تشکیل گروه‌های شهروندی با قدرت مشورتی (شهروندان داور و یا شوراهای شهروندان) از تقسیم با قرعه استفاده می‌شود.[۳]

زبان های دیگر
català: Insaculació
Deutsch: Losverfahren
English: Sortition
español: Insaculación
euskara: Zozketa
français: Tirage au sort
עברית: סורטיציה
italiano: Sorteggio
Nederlands: Loting
Simple English: Allotment