تقاطع (ابهام‌زدایی)

تقاطع محل گذر دو راه از یکدیگر است.

تقاطع همچنین به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

زبان های دیگر
español: Intersección
français: Intersection
한국어: 인터섹션
Nederlands: Doorsnede
українська: Перетин (значення)
اردو: Intersection