ترنووین
English: Terreneuvian

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن
جزیره نیوفاندلند کانادا که نام ترنووین از آن گرفته شده است.

ترنووین (انگلیسی: Terreneuvian) پایین‌ترین و قدیمی‌ترین ردیف سامانه زمین‌شناختی کامبرین است. آغاز این ردیف با پیدایش نخستین فسیل شاخص در حدود ۵۴۱ میلیون سال پیش تعریف می‌شود. پایان آن نیز با پیدایش نخستین تریلوبیت در نمونه‌های چینه‌شناختی در حدود ۵۲۱ میلیون سال پیش شناخته می‌شود. این ردیف به صورت رسمی در سال ۲۰۱۲ توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.

اشکوب‌های فورتونین و اشکوب ۲ کامبرین (که در حال حاضر نامگذاری نشده)، زیرمجموعه این ردیف به‌شمار می‌روند. ترنووین با پیش-تریلوبیت کامبرین مطابقت دارد.

نام ترنووین از Terre Neuve که نامی فرانسوی برای جزیره نیوفاندلند کانادا است گرفته شده است. در این جزیره سنگ‌های زیادی با سن ترنووین یافت می‌شود.

  • منابع

منابع

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری
زبان های دیگر
Deutsch: Terreneuvium
English: Terreneuvian
español: Terreneuviense
français: Terreneuvien
Nederlands: Terreneuvien
polski: Terenew
português: Terreneuviano
svenska: Terreneuve
Tiếng Việt: Thống Terreneuve