تانتین

سامانهردیفاشکوبسن
(میلیون سال)
نئوژنمیوسنآکیتانین→ پیش از آن
پالئوژنالیگوسنچاتین۲۳٫۰۳–۲۸٫۴
روپلین۲۸٫۴–۳۳٫۹
ائوسنپریابونین۳۳٫۹–۳۷٫۲
بارتونین۳۷٫۲–۴۰٫۴
لوتتین۴۰٫۴–۴۸٫۶
ایپرزین۴۸٫۶–۵۵٫۸
پالئوسنتانتین۵۵٫۸–۵۸٫۷
سلاندین۵۸٫۷–۶۱٫۷
دانین۶۱٫۷–۶۵٫۵
کرتاسهپسینماستریختین→ پس از آن

تانتین (انگلیسی: Thanetian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی تعریف‌شده توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی آخرین عصر از دور پالئوسن یا بالاترین اشکوب از ردیف پالئوسن به‌شمار می‌رود. این عصر بازه زمانی از ۵۹،۲ تا ۵۶ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد.

  • منابع

منابع