بوم‌شناسی جمعیتی

جمعیت نمی‌تواند به طور نامحدود رشد کند. بوم‌شناسی جمعیت, شامل بررسی عواملی می‌باشد که گسترش و زنده ماندن (بقا) جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. انقراض جمعی نمونه‌هایی از عواملی است که بصورت بنیانی، اندازه جمعیت و بقای آن را کاهش می‌دهد. بقای جمعیت برای حفظ سطح بالایی از تنوع زیستی بر روی زمین، بسیار مهم است.

بوم‌شناسی جمعیتی یکی از زیرشاخه‌های بوم‌شناسی می‌باشد که به پویایی گونه‌های جمعیت و این که چگونه این جمعیت‌ها با محیط‌زیست ارتباط برقرار می‌کنند، می‌پردازد.[۱] بوم‌شناسی جمعیتی دانشی است که بررسی می‌کند که چگونه اندازهٔ جمعیت یک گونه در طول زمان و مکان تغییر می‌کند.

زبان های دیگر