ایپرزین

سامانهردیفاشکوبسن
(میلیون سال)
نئوژنمیوسنآکیتانین→ پیش از آن
پالئوژنالیگوسنچاتین۲۳٫۰۳–۲۸٫۴
روپلین۲۸٫۴–۳۳٫۹
ائوسنپریابونین۳۳٫۹–۳۷٫۲
بارتونین۳۷٫۲–۴۰٫۴
لوتتین۴۰٫۴–۴۸٫۶
ایپرزین۴۸٫۶–۵۵٫۸
پالئوسنتانتین۵۵٫۸–۵۸٫۷
سلاندین۵۸٫۷–۶۱٫۷
دانین۶۱٫۷–۶۵٫۵
کرتاسهپسینماستریختین→ پس از آن

در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، ایپرزین کهن‌ترین عصر یا همان پایین‌ترین اشکوب زمین‌شناختی دوره ائوسن است. این دوران میان ۵۶ تا ۴۷٫۸ میلیون سال پیش بود که از پایان عصر تانتین (در پالئوسن) آغاز شد و به آغاز لوتتین در ائوسن رسید.[۱]

  • منابع

منابع

  1. Ypresian ICS Stage. Geo When. Retrieved 5 November 2013.