اصل موضوع گسترش

اصل موضوع تساوی یا به عبارات ضعیفتر و دورتر اصل موضوع گسترش یا اصل موضوع هم‌مصداقی (Axiom of extensionality) یکی از اصول موضوع زرملو - فرنکل است، که به نظریهٔ اصل موضوعی مجموعه‌ها تعلق داشته، و در شاخه‌هایی از منطق، ریاضیات، و علوم کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.