اصل موضوع زوج‌سازی

اصل موضوع زوج سازی در ریاضیات بیان می‌کند به ازائ هر دو مجموعه، مجموعه سومی وجود دارد که آن دو مجموعه به آن تعلق دارند یا به عبارت دیگر اگر a و b دو مجموعه باشند، مجموعه‌ای چون A هست که a∈A و b∈A.

زبان های دیگر
español: Axioma del par
magyar: Páraxióma
日本語: 対の公理
português: Axioma do par
русский: Аксиома пары
српски / srpski: Аксиома упаривања
українська: Аксіома пари
中文: 配对公理