اشکوب ۳ کامبرین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

اشکوب ۳ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Stage 3) یکی از اشکوب‌های دوره کامبرین است که هنوز نام‌گذاری نشده است. این اشکوب بر روی اشکوب ۲ کامبرین و در زیر اشکوب ۴ کامبرین قرار دارد، هرچند مرز بالا و پایین آن هنوز به روشنی تعیین و تعریف نشده است. مرز زیرین آن تقریباً با نخستین پیدایش تریلوبیت‌ها منطبق است که حدود ۵۲۱ میلیون سال پیش روی داده است. مرز بالای این اشکوب و آغاز اشکوب ۴ کامبرین به‌صورت غیررسمی حدود ۵۱۴ میلیون سال پیش تعیین شده است.

نام‌گذاری

اشکوب ۳ کامبرین هنوز به‌صورت رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی نام‌گذاری نشده است. گاهی اوقات این اشکوب به نام "آتدابانین" (Atdabanian) خوانده می‌شود که توسط زمین‌شناسان در سیبری به‌کار رفته است.

زبان های دیگر