اشکوب ۲ کامبرین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

اشکوب ۲ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Stage 2) اشکوب بالایی ردیف ترنووین است که هنوز نام‌گذاری نشده است. این اشکوب بر روی فورتونین و در زیر اشکوب ۳ کامبرین قرار دارد. هیچ‌یک از مرزهای بالا و پایین این اشکوب به‌طور رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی به صورت رسمی مورد تایید و تصویب قرار نگرفته است. مرز زیرین پیشنهادی این اشکوب پیدایش سنگواره‌های صدفی کوچک گونه‌های کهن‌جامان یا نرم‌تنان در حدود ۵۲۹ میلیون سال پیش است. مرز بالایی پیشنهادی این اشکوب نیز ممکن است با نخستین پیدایش تریلوبیت در حدود ۵۲۱ میلیون سال پیش برابر باشد.

  • منابع

منابع

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین
زبان های دیگر