اشکوب ۱۰ کامبرین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

اشکوب ۱۰ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Stage 10) سومین و آخرین اشکوب‌ از ردیف فورونجین است که هنوز نام‌گذاری نشده است. اشکوب ۱۰ کامبرین بر روی اشکوب ژیانگشانین و در زیر اشکوب ترمادوسین قرار دارد. مرز زیرین و بالای آن را با سن سنجی رادیومتریک به ترتیب حدود ۴۸۹،۵ و ۴۸۵،۴ میلیون سال پیش برآورد کرده‌اند. مرز بالای این اشکوب با پیدایش قیف‌دندانان تعریف شده است.

نام‌گذاری

با وجود عدم نام‌گذاری رسمی اشکوب ۱۰ کامبرین توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی، چندین نام‌های محلی برای این اشکوب به کار می‌رود. برخی از پژوهشگران نام "لاوسونین" (Lawsonian) را به‌کار می‌برند که از نام لاوسون کاو در کوه‌های واه واه یوتا گرفته شده است.

زبان های دیگر