ادیاکاران

ابردوراندوراندورهدیرینگی (میلیون سال)
پیشین‌زیستینوادیاکاران۶۳۵ - ۵۴۱
کریوژنین ۸۵۰ - ۶۳۵
تونین۱۰۰۰ - ۸۵۰
میانهاستنین ۱۲۰۰ - ۱۰۰۰
اکتاسین۱۴۰۰ - ۱۲۰۰
کالیمین۱۶۰۰ - ۱۴۰۰
دیرینهاستاترین ۱۸۰۰ - ۱۶۰۰
اوروسیرین ۲۰۵۰ - ۱۸۰۰
ریاسین۲۳۰۰ - ۲۰۵۰
سیدرین۲۵۰۰ - ۲۳۰۰

ادیاکاران نام یکی از دوره‌های زمین‌شناسی است.این دوره از ۶۳۰ تا ۵۴۲ میلیون سال پیش ادامه داشت و جزئی است از دوران پیشین‌زیستی نو.

جانوران دورهٔ ادیاکاران در دریاها رشد پیدا کردند.

  • منابع

منابع

Wikipedia-bijdragers, "Ediacarium," Wikipedia, de vrije encyclopedie, (accessed augustus 4, 2008).