آکوئیتانین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
کواترنریپلیستوسنگالئاسین→ پس از آن
نئوژنپلیوسنپیاچنزین۲٫۵۸۸–۳٫۶۰۰
زانکلین۳٫۶۰۰–۵٫۳۳۲
میوسنمسینین۵٫۳۳۲–۷٫۲۴۶
تورتونین۷٫۲۴۶–۱۱٫۶۰۸
سراوالین۱۱٫۶۰۸–۱۳٫۶۵
لانگین۱۳٫۶۵–۱۵٫۹۷
بوردیگالین۱۵٫۹۷–۲۰٫۴۳
آکوئیتانین۲۰٫۴۳–۲۳٫۰۳
پالئوژنالیگوسنچاتینپیش از آن

آکوئیتانین (انگلیسی: Aquitanian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی اشکوب زیرین از ردیف میوسن یا قدیمی‌ترین عصر از دور میوسن و سامانه نئوژن به‌شمار می‌رود. آکوئیتانین بازه زمانی از ۲۳٫۰۳ تا ۲۰٫۴۳ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. این عصر پس از چاتین از دور الیگوسن و پیش از بوردیگالین قرار دارد.

مرز زیرین آکوئیتانین (که مرز زیرین ردیف میوسن و سامانه نئوژن نیز به‌شمار می‌رود) در ستون چینه‌شناسی با نخستین پیدایش گونه‌های روزن‌داران و انقراض گونه‌های پلانکتون شناخته می‌شود.

  • منابع

منابع

دوره نئوژن
میوسن پلیوسن
آکوئیتانین |بوردیگالین
لانگین | سراوالین
تورتونین | مسینین
زانکلین | پیاسنزین