آرسینوئه‌ددان

آرسینوئه‌ددان
Arsinoitherium zitteli.jpg
آرسینوئه‌ددان، Arsinoitheriidae
آرایه‌شناسی (زیست‌شناسی)
فرمانرو:جانوران
شاخه:طنابداران
رده:پستانداران
بالاراسته:آفریقاددان
راسته:سنگین‌پایان
تیره:†Arsinoitheriidae

آرسینوئه‌ددان (نام علمی: Arsinoitheriidae) نام یک تیره از راسته سنگین‌پایان است.

منابع

زبان های دیگر