Taiwanese Romanization System

Taiwanese Romanization System
Traditional Chinese臺灣閩南語羅馬字拼音方案
Simplified Chinese台湾闽南语罗马字拼音方案
Tâi-lô
Traditional Chinese臺羅拼音
Simplified Chinese台罗拼音

The Taiwanese Romanization System (Taiwanese Romanization: Tâi-uân Bân-lâm-gí Lô-má-jī Phing-im Hong-àn, [tai˨˦uan˨˦ ban˨˦lam˨˦ɡi˥˩ lo˨˦ma˥˩d͡ʑi˧ pʰɪŋ˦im˦ hoŋ˦an˧˩], Chinese: 臺灣閩南語羅馬字拼音方案; pinyin: Táiwān Mǐnnányǔ Luómǎzì Pīnyīn Fāng'àn; Pe̍h-ōe-jī: Tâi-oân Bân-lâm-gí Lô-má-jī Pheng-im Hong-àn; often referred to as Tâi-lô) is a transcription system for Taiwanese Hokkien. It is derived from Pe̍h-ōe-jī and since 2006 has been one of the officially promoted phonetic notation system by Taiwan's Ministry of Education.[1] It is nearly identical to Pe̍h-ōe-jī apart from using ts tsh j instead of c ch j for the fricatives /ts tsʰ dz/, the substitution of o for u in vowel combinations oa oe etc. etc. and the substitution of e for i in eng.

Taiwanese Romanization System

Alphabet

Taiwanese Romanization System uses 16 basic Latin letters (A, B, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U), 7 digraphs (Kh, Ng, nn, Oo, Ph, Th, Ts) and a trigraph (Tsh). In addition, it uses 6 diacritics to represent tones.

Capital letter A B E G H I J K Kh L M N Ng O Oo P Ph S T Th Ts Tsh U
Lower case a b e g h i j k kh l m n ng nn o oo p ph s t th ts tsh u
IPA [a] [b] [e] [ɡ] [h, ʔ] [i] [d͡z] [k] [kʰ] [l] [m] [n] [ŋ] [◌̃] [o] [ɔ] [p] [pʰ] [s] [t] [tʰ] [t͡s] [t͡sʰ] [u]
  • "nn" is only used after a vowel to express nasalization, so it has no capital letter.
  • Palatalization occurs when "j, s, ts, tsh" are followed by "i", so "ji, si, tsi, tshi" are sometimes governed as trigraphs and tetragraphs.
  • Of the 10 unused basic Latin letters, "R" is sometimes used to express dialectal vowels (somewhat similar to erhua), while the others (C, D, F, Q, V, W, X, Y, Z) are only used in loanwords.

Sample texts

Tâi-lô
Pe̍h-uē-jī (PUJ) sī 1 khuán iōng Latin (Lô-má) phìng-im hē-thóng lâi siá Tâi-uân ê gí-giân ê su-bīn bûn-jī. In-uī tong-tshoo sī thuân-kàu-sū ín--jı̍p-lâi ê, sóo-í ia̍h-ū-lâng kā PUJ kiò-tsò Kàu-huē Lô-má-jī, he̍k-tsiá sī kán-tshing Kàu-lô. Put-jî-kò hiān-tāi ê sú-iōng-tsiá bē-tsió m̄-sī kàu-tôo, kàu-tôo mā tsin tsē bē-hiáu PUJ.
Pe̍h-ōe-jī
Pe̍h-ōe-jī (POJ) sī 1 khoán iōng Latin (Lô-má) phèng-im hē-thóng lâi siá Tâi-ôan ê gí-giân ê su-bīn bûn-jī. In-ūi tong-chho͘ sī thôan-kàu-sū ín--jı̍p-lâi ê, só͘-í ia̍h-ū-lâng kā POJ kiò-chò Kàu-hōe Lô-má-jī, he̍k-chiá sī kán-chheng Kàu-lô. Put-jî-kò hiān-tāi ê sú-iōng-chiá bē-chió m̄-sī kàu-tô͘, kàu-tô͘ mā chin chē bē-hiáu POJ.
Hàn-jī
白話字(POJ)是1款用Latin(羅馬)拼音系統來寫臺灣的語言的書面文字。因為當初是傳教士引入來的,所以也有人共POJ叫做教會羅馬字,或者是簡稱教羅。不而過現代的使用者袂少毋是教徒,教徒嘛真濟袂曉POJ。
IPA
[peʔued͡ʑi ɕi t͡ɕiʔkʰuan ioŋ latin (loma) pʰiŋim hetʰoŋ lai ɕa taiuan e gigiɛn e subin bund͡ʑi ‖ inui toŋt͡sɔ ɕi tʰuankausu ind͡ʑiʔlai e sɔi iaʔulaŋ ka peʔued͡ʑi kiot͡so kauhue lomad͡ʑi heʔt͡ɕia ɕi kant͡ɕʰiŋ kaulo ‖ puʔd͡ʑiko hiɛntai e suioŋt͡ɕia bet͡ɕio m̩ɕi kautɔ kautɔ ma t͡ɕin t͡ɕe behiɛu peʔued͡ʑi ‖]