Tabulka (databáze)

Tabulka ( anglicky table) je jedním ze základních databázových objektů, který slouží k přímému uložení dat do paměťového prostoru relační databáze.
Databázovou tabulku si lze představit jako běžnou dvourozměrnou tabulku, která má pevně daný počet a význam jednotlivých sloupců (t.j. nemůže se stát, že by třetí sloupec obsahoval v jednom řádku datum a v jiném řádku rodné číslo) a může obsahovat teoreticky neomezený (v praxi omezený technickými možnostmi použité databáze a použitého serveru) počet řádků, které všechny respektují její předem danou strukturu.

Definice tabulky

Tabulka je (obecně) definována seznamem omezení, která jsou kladena na její jednotlivé sloupce.
Konkrétně v případě použití SQL obsahuje definice tabulky:

  • údaje o názvu, typu (datum - číslo - slovo) a velikosti jednotlivých polí
  • údaje o tom, který sloupec musí být povinně vyplněn nějakou hodnotou, a který nikoliv
  • údaje o cizích klíčích a pravidla referenční integrity
  • údaj o primárním klíči
  • podle použité konkrétní technologie nepovinně další údaje o paměťových nárocích tabulky a způsobu uložení ( Partitioning, velikost segmentu)

Definice tabulky je (v konkrétním případě jazyka SQL) vytvářena a modifikována pomocí příkazů DDL SQL: CREATE, ALTER, DROP.