Akce (fyzika)

Akce (účinek) ve fyzice je měřitelná veličina, která popisuje časový vývoj fyzikálního systému. Akce je integrální alternativa k diferenciálnímu tvaru fyzikálních zákonů, přináší stejný výsledek. Akce není vždy stejná pro různé typy systémů.

Akce jen vyžaduje, aby stav fyzikálního systému byl specifikován dvěma body, obvykle nazývanými počáteční stav a konečný stav. Vývoj fyzikálního systému mezi počátečním a konečným stavem lze určit podle principu nejmenší akce použitím variačního počtu.

Jednotka účinku v Mezinárodní soustavě je J·s, stejná jako u Planckovy konstanty.

Definice

Akce je definována jako funkcionál - integrál Lagrangeovy funkce mezi časy a , které odpovídají počátečnímu a konečnému stavu systému, tzn.

,

kde jsou zobecněné souřadnice a počáteční a konečný stav vývoje systému jsou pevně určeny jako a .

Jiné Jazyky