Gĭng
English: Gold

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gĭng   79Au
Kĭng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hâi(hĭ-iū ké-tā̤)
Lī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Pì (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Bèng(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Táng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Dâng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Iōng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hók (nguòng-só)(lū-só)
Neon(hĭ-iū ké-tā̤)
Năk(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Mī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lé̤ṳ(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sĭk (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Lìng (nguòng-só)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Liù-uòng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Lṳ̆k (nguòng-só)(lū-só)
Ā (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Gák (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Gái (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Scandium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Titanium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Vanadium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáuk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mâing (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tiék(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gū (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngiĕk(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dè̤ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ā-iòng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Germanium(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Piĕ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Să̤ (gó-tā̤)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Chéu (nguòng-só)(lū-só)
Káik (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Rubidium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Strontium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Yttrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Zirconium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Niobium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mŭk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Technetium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ruthenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhodium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bă (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáik (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Indium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sék(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Dà̤ (gĭng-sṳ̆k)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Dá̤ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Diēng(lū-só)
Să̤ (ké-tā̤)(hĭ-iū ké-tā̤)
Caesium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Barium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lanthanum(lanthanum-hiê)
Cerium(lanthanum-hiê)
Praseodymium(lanthanum-hiê)
Neodymium(lanthanum-hiê)
Promethium(lanthanum-hiê)
Samarium(lanthanum-hiê)
Europium(lanthanum-hiê)
Gadolinium(lanthanum-hiê)
Terbium(lanthanum-hiê)
Dysprosium(lanthanum-hiê)
Holmium(lanthanum-hiê)
Erbium(lanthanum-hiê)
Thulium(lanthanum-hiê)
Ytterbium(lanthanum-hiê)
Lutetium(lanthanum-hiê)
Hafnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tantalum(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ŭ (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Osmium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Iridium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Băh-gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Cūi-ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Thallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Iòng (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Bék (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Polonium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Astatine(lū-só)
Radon(hĭ-iū ké-tā̤)
Francium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Lòi (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Actinium(actinium-hiê)
Thorium(actinium-hiê)
Protactinium(actinium-hiê)
Iù (gĭng-sṳ̆k)(actinium-hiê)
Neptunium(actinium-hiê)
Plutonium(actinium-hiê)
Americium(actinium-hiê)
Curium(actinium-hiê)
Berkelium(actinium-hiê)
Californium(actinium-hiê)
Einsteinium(actinium-hiê)
Fermium(actinium-hiê)
Mendelevium(actinium-hiê)
Nobelium(actinium-hiê)
Lawrencium(actinium-hiê)
Rutherfordium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dubnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Seaborgium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bohrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Hassium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Meitnerium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Darmstadtium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Roentgenium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Copernicium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Nihonium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Flerovium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Moscovium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Livermorium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Tennessine(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Oganesson(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Ngṳ̀ng

Gĭng

Roentgeni
Băh-gĭngGĭngCūi-ngṳ̀ng
ngôi-guăng
gĭng-sṳ̆k: gĭng-sáik

gĭng gì cĭng-tā̤
gái-huóng
miàng-cê·hù-hô̤·sê̤ṳ-sóGĭng (aurum)·Au·79
nguòng-só lôi-biékguó-dô gĭng-sṳ̆k
cŭk·ciŭ-gĭ·kṳ̆11·6·d
nguòng-cṳ̄-liông196.966569[1](5)
diêng-cṳ̄ bà̤-buó

[Xe]4f145d106s1
2, 8, 18, 32, 18, 1

Gĭng gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 32, 18, 1)
ŭk-lī séng-cék
ŭk-táigó-tā̤
mĭk-dô̤(ciék-gê̤ṳng sék-ŭng)
19.30 g·cm−3
iòng-diēng sèng-âu gì ĭk-tā̤ mĭk-dô̤17.31 g·cm−3
iòng-diēng1337.33 K,1064.18 °C,1947.52 °F
bé-diēng3129 K,2856 °C,5173 °F
iòng iĕk12.55
ké-huá iĕk324 kJ·mol−1
bī-iĕk-ṳ̀ng25.418 J·mol−1·K−1

cĭng-ké-ák

ák/Pa1101001 k10 k100 k
ŭng/K164618142021228126203078
nguòng-cṳ̄ séng-cék
iōng-huá-tái-1, 1, 2, 3, 4, 5
(lâng-séng iōng-huá-ŭk)
diêng-hô-séng2.54 (Pauling biĕu-dô)
diêng-liê-nèng

dâ̤ 1 : 890.1

dâ̤ 2: 1980 kJ·mol−1
nguòng-cṳ̄ buáng-géng144 pm
gê̤ṳng-gá buáng-géng136±6 pm
Van der Waals buáng-géng166 pm
gì-tă
cĭng-tā̤ giék-gáiu

miêng-sĭng lĭk-huŏng

Gĭng ô miêng-sĭng lĭk-huŏng cĭng-tā̤ giék-gáiu
Cṳ̀-sê̤ṳkáung-cṳ̀-séng[2]
diêng-cū-lŭk(20 °C)22.14 n Ω·m
iĕk-dô̤-lŭk318 W·m−1·K−1
pàng-dióng hiê-só(25 °C)14.2 µm·m−1·K−1
siăng-sók(sék-ŭng)2030
káung-lă giòng-dô̤120 MPa
Young muò-liông79 GPa
cēng-ciék muò-liông27 GPa
tā̤-cék muò-liông180[3] GPa
Poisson bī0.44
Mohs ngâing-dô̤2.5
Vickers ngâing-dô216 MPa
Brinell ngâing-dô25 HB MPa
CAS hô̤7440-57-5
có̤i ūng-diâng gì dùng-ôi-só


dùng-ôi-sóhŭng-dôbuáng-sŏi-gĭhuŏng-séknèng-liông(MeV)sāng-ŭk
195Auìng-cô̤186.10 nĭkε0.227195Pt
196Auìng-cô̤6.183 nĭkε1.506196Pt
0.686196Hg
197Au100%ūng-dêng, dái 118 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
198Auìng-cô̤2.69517 nĭkβ1.372198Hg
199Auìng-cô̤3.169 nĭkβ0.453199Hg

Uòng-gĭng (黃金), iâ hô̤ lā̤ gĭng (金), sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 79, huá-hŏk hù-hô̤ sê Au.

Other Languages
Acèh: Meuih
Afrikaans: Goud
Alemannisch: Gold
አማርኛ: ወርቅ
aragonés: Oro
Ænglisc: Gold
العربية: ذهب
ܐܪܡܝܐ: ܕܗܒܐ
مصرى: دهب
অসমীয়া: সোণ
asturianu: Oru
Aymar aru: Quri
azərbaycanca: Qızıl
تۆرکجه: قیزیل
башҡортса: Алтын
Boarisch: Goid
žemaitėška: Auksos
Bikol Central: Bulawan
беларуская: Золата
беларуская (тарашкевіца)‎: Золата
български: Злато
भोजपुरी: सोना
Banjar: Amas
বাংলা: সোনা
བོད་ཡིག: གསེར།
brezhoneg: Aour
bosanski: Zlato
буряад: Алтан
català: Or
Chavacano de Zamboanga: Oro
Cebuano: Bulawan
Tsetsêhestâhese: Véhone-ma'kaata
کوردی: زێڕ
corsu: Oru
čeština: Zlato
kaszëbsczi: Złoto
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Ꙁлато
Чӑвашла: Ылтăн
Cymraeg: Aur
dansk: Guld
Deutsch: Gold
Zazaki: Zern
Ελληνικά: Χρυσός
emiliàn e rumagnòl: Ôr
English: Gold
Esperanto: Oro
español: Oro
eesti: Kuld
euskara: Urre
estremeñu: Oru
فارسی: طلا
suomi: Kulta
Võro: Kuld
føroyskt: Gull
français: Or
Nordfriisk: Gul
furlan: Aur
Frysk: Goud
Gaeilge: Ór
贛語:
kriyòl gwiyannen:
Gàidhlig: Òr
galego: Ouro
Avañe'ẽ: Kuarepotiju
ગુજરાતી: સોનું
Gaelg: Airh
客家語/Hak-kâ-ngî: Kîm
עברית: זהב
हिन्दी: सोना
Fiji Hindi: Sona
hrvatski: Zlato
hornjoserbsce: Złoto
Kreyòl ayisyen:
magyar: Arany
հայերեն: Ոսկի
Արեւմտահայերէն: Ոսկի
interlingua: Auro
Bahasa Indonesia: Emas
Iñupiak: Manik kaviqsuaq
Ilokano: Balitok
ГӀалгӀай: Дошув
Ido: Oro
íslenska: Gull
italiano: Oro
日本語:
Patois: Guol
la .lojban.: solji
Jawa: Emas
ქართული: ოქრო
Kongo: Wolo
Gĩkũyũ: Gold
қазақша: Алтын
kalaallisut: Kuulti
ភាសាខ្មែរ: មាស
ಕನ್ನಡ: ಚಿನ್ನ
한국어:
Перем Коми: Зарни
कॉशुर / کٲشُر: سۄن
Ripoarisch: Jold
kurdî: Zêr
коми: Зарни
Кыргызча: Алтын
Latina: Aurum
Lëtzebuergesch: Gold
лакку: Муси
лезги: Къизил
Limburgs: Goud
Ligure: Öo
lumbaart: Or
lingála: Wólo
ລາວ: ທອງຄຳ
lietuvių: Auksas
latviešu: Zelts
मैथिली: सोना
мокшень: Зирня
Malagasy: Volamena
олык марий: Шӧртньӧ
македонски: Злато
മലയാളം: സ്വർണം
монгол: Алт
मराठी: सोने
кырык мары: Шӧртньӹ
Bahasa Melayu: Emas
Mirandés: Ouro
မြန်မာဘာသာ: ရွှေ
эрзянь: Сырне
Plattdüütsch: Gold
नेपाली: सुन
नेपाल भाषा: लुं
Nederlands: Goud
norsk nynorsk: Gull
norsk: Gull
Novial: Ore
Nouormand: Or
Diné bizaad: Óola
occitan: Aur
Livvinkarjala: Kuldu
ଓଡ଼ିଆ: ସୁନା
ਪੰਜਾਬੀ: ਸੋਨਾ
Kapampangan: Gintu
Papiamentu: Oro
पालि: औरियम
polski: Złoto
Piemontèis: Òr (element)
پنجابی: سونا
پښتو: سور زر
português: Ouro
Runa Simi: Quri
rumantsch: Aur
română: Aur
armãneashti: Malamâ
русский: Золото
русиньскый: Золото
संस्कृतम्: सुवर्णम्
саха тыла: Көмүс
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱥᱚᱱᱟ
sardu: Oro
sicilianu: Oru
Scots: Gowd
سنڌي: سون
davvisámegiella: Golli
srpskohrvatski / српскохрватски: Zlato
Simple English: Gold
slovenčina: Zlato
slovenščina: Zlato
Soomaaliga: Dahab
shqip: Ari
српски / srpski: Злато
Sranantongo: Gowtu
Seeltersk: Gould
Sunda: Emas
svenska: Guld
Kiswahili: Dhahabu
தமிழ்: தங்கம்
ತುಳು: ಬಂಗಾರ್
తెలుగు: బంగారం
тоҷикӣ: Тило
ไทย: ทองคำ
Tagalog: Ginto
Türkçe: Altın
татарча/tatarça: Алтын
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئالتۇن
українська: Золото
اردو: سونا
oʻzbekcha/ўзбекча: Oltin
vèneto: Oro
vepsän kel’: Kuld
Tiếng Việt: Vàng
Volapük: Goldin
walon: Ôr
Winaray: Bulawan
吴语:
хальмг: Алтн
isiXhosa: Igolide
მარგალური: ორქო
ייִדיש: גאלד
Yorùbá: Wúrà
Vahcuengh: Gim
中文:
文言: 金 (元素)
Bân-lâm-gú: Kim
粵語:
isiZulu: Igolide