Bèng

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bèng   5B
Kĭng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hâi(hĭ-iū ké-tā̤)
Lī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Pì (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Bèng(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Táng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Dâng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Iōng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hók (nguòng-só)(lū-só)
Neon(hĭ-iū ké-tā̤)
Năk(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Mī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lé̤ṳ(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sĭk (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Lìng (nguòng-só)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Liù-uòng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Lṳ̆k (nguòng-só)(lū-só)
Ā (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Gák (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Gái (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Scandium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Titanium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Vanadium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáuk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mâing (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tiék(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gū (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngiĕk(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dè̤ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ā-iòng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Germanium(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Piĕ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Să̤ (gó-tā̤)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Chéu (nguòng-só)(lū-só)
Káik (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Rubidium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Strontium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Yttrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Zirconium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Niobium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mŭk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Technetium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ruthenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhodium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bă (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáik (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Indium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sék(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Dà̤ (gĭng-sṳ̆k)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Dá̤ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Diēng(lū-só)
Să̤ (ké-tā̤)(hĭ-iū ké-tā̤)
Caesium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Barium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lanthanum(lanthanum-hiê)
Cerium(lanthanum-hiê)
Praseodymium(lanthanum-hiê)
Neodymium(lanthanum-hiê)
Promethium(lanthanum-hiê)
Samarium(lanthanum-hiê)
Europium(lanthanum-hiê)
Gadolinium(lanthanum-hiê)
Terbium(lanthanum-hiê)
Dysprosium(lanthanum-hiê)
Holmium(lanthanum-hiê)
Erbium(lanthanum-hiê)
Thulium(lanthanum-hiê)
Ytterbium(lanthanum-hiê)
Lutetium(lanthanum-hiê)
Hafnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tantalum(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ŭ (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Osmium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Iridium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Băh-gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Cūi-ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Thallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Iòng (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Bék (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Polonium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Astatine(lū-só)
Radon(hĭ-iū ké-tā̤)
Francium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Lòi (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Actinium(actinium-hiê)
Thorium(actinium-hiê)
Protactinium(actinium-hiê)
Iù (gĭng-sṳ̆k)(actinium-hiê)
Neptunium(actinium-hiê)
Plutonium(actinium-hiê)
Americium(actinium-hiê)
Curium(actinium-hiê)
Berkelium(actinium-hiê)
Californium(actinium-hiê)
Einsteinium(actinium-hiê)
Fermium(actinium-hiê)
Mendelevium(actinium-hiê)
Nobelium(actinium-hiê)
Lawrencium(actinium-hiê)
Rutherfordium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dubnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Seaborgium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bohrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Hassium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Meitnerium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Darmstadtium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Roentgenium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Copernicium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Nihonium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Flerovium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Moscovium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Livermorium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Tennessine(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Oganesson(mâ̤ hiēu dĕk-séng)


Bèng

Lé̤ṳ
beriliBèngTáng
ngôi-guăng
black-brown

boron (β-rhombohedral)[1]
gái-huóng
miàng-cê·hù-hô̤·sê̤ṳ-sóBèng (boron)·B·5
nguòng-só lôi-biéklôi-gĭng-sṳ̆k
cŭk·ciŭ-gĭ·kṳ̆13·2·p
nguòng-cṳ̄-liông(10.806–10.821)[2]
diêng-cṳ̄ bà̤-buó[He] 2s2 2p1
2, 3
Lĭk-sṳ̄
huák-hiêngJoseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard[3](30 June 1808 nièng)
hŭng-liêHumphry Davy[4](9 July 1808 nièng)
ŭk-lī séng-cék
ŭk-táigó-tā̤
iòng-diēng sèng-âu gì ĭk-tā̤ mĭk-dô̤2.08 g·cm−3
iòng-diēng2349 K,2076 °C,3769 °F
bé-diēng4200 K,3927 °C,7101 °F
iòng iĕk50.2
ké-huá iĕk508 kJ·mol−1
bī-iĕk-ṳ̀ng11.087 J·mol−1·K−1

cĭng-ké-ák

ák/Pa1101001 k10 k100 k
ŭng/K234825622822314135454072
nguòng-cṳ̄ séng-cék
iōng-huá-tái3, 2, 1, −1, −5
((a mildly acidic oxide))
diêng-hô-séng2.04 (Pauling biĕu-dô)
diêng-liê-nèng

dâ̤ 1: kJ·mol−1

nguòng-cṳ̄ buáng-géng90 pm
gê̤ṳng-gá buáng-géng84±3 pm
Van der Waals buáng-géng192 pm
gì-tă
cĭng-tā̤ giék-gáiu

rhombohedral

Bèng ô rhombohedral cĭng-tā̤ giék-gáiu
Cṳ̀-sê̤ṳdiamagnetic
diêng-cū-lŭk(20 °C)~106 Ω·m
iĕk-dô̤-lŭk27.4 W·m−1·K−1
pàng-dióng hiê-só(25 °C)β form: 5–7 µm·m−1·K−1
siăng-sók(20 °C)16,200
Mohs ngâing-dô̤~9.5
CAS hô̤7440-42-8
có̤i ūng-diâng gì dùng-ôi-só


dùng-ôi-sóhŭng-dôbuáng-sŏi-gĭhuŏng-séknèng-liông(MeV)sāng-ŭk
10B19.9(7)%ūng-dêng, dái 5 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄[5]
11B80.1(7)%ūng-dêng, dái 6 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄[5]
10B content may be as low as 19.1% and as high as 20.3% in natural samples. 11B is the remainder in such cases.[6]

Bèng (硼) sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 5, huá-hŏk hù-hô̤ sê B.

Other Languages
Afrikaans: Boor (element)
አማርኛ: ቦሮን
aragonés: Boro
العربية: بورون
asturianu: Boru
azərbaycanca: Bor
беларуская (тарашкевіца)‎: Бор (элемэнт)
български: Бор (елемент)
भोजपुरी: बोरॉन
বাংলা: বোরন
བོད་ཡིག: ཚ་ནག
brezhoneg: Bor
bosanski: Bor (element)
català: Bor
Cebuano: Boro
کوردی: بۆرۆن
corsu: Boru
čeština: Bor (prvek)
Чӑвашла: Бор (элемент)
Cymraeg: Boron
Deutsch: Bor
ދިވެހިބަސް: ބޯރޯން
Ελληνικά: Βόριο
English: Boron
Esperanto: Boro
español: Boro
eesti: Boor
euskara: Boro
فارسی: بور
suomi: Boori
français: Bore
Nordfriisk: Boor
furlan: Bôr
Gaeilge: Bórón
Gagauz: Bor
Gàidhlig: Bòron
galego: Boro
ગુજરાતી: બોરોન
Gaelg: Boron
客家語/Hak-kâ-ngî: Phìn
Hawaiʻi: Boron
עברית: בור (יסוד)
हिन्दी: बोरॉन
Fiji Hindi: Boron
hrvatski: Bor (element)
magyar: Bór
interlingua: Boro
Bahasa Indonesia: Boron
Ido: Borono
íslenska: Bór
italiano: Boro
日本語: ホウ素
Patois: Buoran
la .lojban.: jicmrboro
Basa Jawa: Boron
ქართული: ბორი
Kabɩyɛ: Bɔrɩ
Gĩkũyũ: Boron
қазақша: Бор (элемент)
ភាសាខ្មែរ: បរ
ಕನ್ನಡ: ಬೊರಾನ್
한국어: 붕소
kurdî: Bor
коми: Бор
Кыргызча: Бор (элемент)
Latina: Borium
Lëtzebuergesch: Bor
Limburgs: Boor
Ligure: Boro
lumbaart: Boro
lingála: Bolo
lietuvių: Boras
latviešu: Bors
Māori: Pūtiwha
македонски: Бор (елемент)
മലയാളം: ബോറോൺ
मराठी: बोरॉन
кырык мары: Бор (элемент)
Bahasa Melayu: Boron
မြန်မာဘာသာ: ဘိုရွန်
Nāhuatl: Xacoiztatl
Plattdüütsch: Bor (Element)
नेपाली: बोरोन
नेपाल भाषा: बोरोन
Nederlands: Boor (element)
norsk nynorsk: Grunnstoffet bor
Novial: Bore
occitan: Bòr
Livvinkarjala: Borum
ଓଡ଼ିଆ: ବୋରନ
ਪੰਜਾਬੀ: ਬੋਰਾਨ
पालि: बोरोन
polski: Bor
Piemontèis: Bòr
پنجابی: بورون
português: Boro
Runa Simi: Boru
română: Bor (element)
armãneashti: Boru
русский: Бор (элемент)
संस्कृतम्: बोरान
sicilianu: Boru
Scots: Boron
srpskohrvatski / српскохрватски: Bor (element)
සිංහල: බෝරෝන්
Simple English: Boron
slovenčina: Bór
slovenščina: Bor (element)
Soomaaliga: Booron
shqip: Bori
Seeltersk: Bor
Basa Sunda: Boron
svenska: Bor
Kiswahili: Boroni
தமிழ்: போரான்
తెలుగు: బోరాన్
тоҷикӣ: Бор (унсур)
ไทย: โบรอน
Tagalog: Boron
Türkçe: Bor
татарча/tatarça: Бор (элемент)
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: بور
українська: Бор
oʻzbekcha/ўзбекча: Bor (unsur)
vepsän kel’: Bor (himine element)
Tiếng Việt: Bo
Winaray: Boro
吴语:
хальмг: Борон
Yorùbá: Bórọ̀nù
中文:
文言:
Bân-lâm-gú: Phêng-sò͘
粵語: