Test de primalitat de Fermat

El test de primalitat de Fermat és un algorisme aleatori per a determinar si un nombre és un nombre primer probable.