Taula (base de dades)

Taula en les bases de dades, es refereix al tipus de modelatge de dades, on es guarden les dades arreplegades per un programa. La seua estructura general s'assembla a la vista general d'un programa de Full de càlcul.

Les taules es componen de dues estructures:

  • Camp: Correspon al nom de la columna. Ha de ser únic i a més de tenir un tipus de dada associada.
  • Registre: Correspon a cada fila que compon la taula. Allí es componen les dades i els registres. Eventualment poden ser nuls en el seu emmagatzematge.

En la definició de cada camp, ha d'existir un nom únic, amb el seu tipus de dada corresponent. Açò és útil a l'hora de manejar diversos camps en la taula, ja que cada nom de camp ha de ser distint entre si.

Als camps se'ls pot assignar, a més, propietats especials que afecten als registres inserits. El camp pot ser definit com a índex o autoincrementable, la qual cosa permet que les dades d'aqueix camp canvien sols o siguen el principal indicar a l'hora d'ordenar les dades contingudes.

Cada taula creada ha de tenir un nom únic en la cada Base de dades, fent-la accessible mitjançant el seu nom o el seu pseudònim (Alias) (depenent del tipus de base de dades triada).

L'estructura de les taules ve donat per la forma d'un arxiu pla, els quals en un inici es componien d'una manera similar.