Seqüència pseudoaleatòria

Una seqüència pseudoaleatòria, seqüència de pseudosoroll o codi de pseudosoroll és qualsevol grup de seqüències binàries que presenten propietats aleatòries semblades a les del soroll. Les seqüències de pseudosoroll es distingeixen de les seqüències aleatòries veritables que mostren una periodicitat. És a dir, estan formades per una sèrie periòdica de nombres positius i negatius, o bits, de longitud N. A un d'aquests bits d'una seqüència de pseudosoroll se li anomena xip. Per tant, a la velocitat de la seqüència se li diu taxa xip, i se mesura en xips per segon (cps). Una seqüència d'aquest tipus es pot representar de la següent manera:

... aN−1, aN, a1, a2,..., aN, a1,...

Els codis de pseudosoroll han de satisfer, entre altres, les següents condicions:

  1. En cada període la quantitat de nombres positius ha de diferir de la quantitat de nombres negatius en exactament un. Així doncs, N és un nombre imparell:
  2. En cada període la meitat de les seqüències del mateix signe han de tenir longitud 1, una cambra ha de tenir longitud 2, un vuitè ha de tenir longitud 3, i així successivament. A més el nombre de seqüències de nombres positius ha de ser igual al nombre de seqüències de nombres negatius.
  3. L'autocorrelació d'una seqüència periòdica s'ha de poder descriure mitjançant: on.
Altres idiomes