Reticle (ordre)

Diagrama de Hasse del reticle de particions del conjunt{1,2,3,4}.

En matemàtica, un reticle és una determinada estructura algebraica amb dues operacions binàries, o bé un conjunt parcialment ordenat amb certes propietats específiques (sent equivalents ambdós enfocaments). El terme "reticle" ve de la forma dels diagrames de Hasse d'aquestes ordres.