Ordre lexicogràfic

Per a sistemes d'ordenació similars fora del camp de les matemàtiques, vegeu Ordre alfabètic
Ordenacions dels subconjunts de 6 elements presos de 3 en 3 (i els corresponents vectors binaris)
Quan les ternes (en blau) estan en ordre lex, els vectors (en vermell) estan en ordre revlex, i viceversa. A la dreta, l'anàleg pels ordres colex i revcolex.

En matemàtiques, l'ordre lexicogràfic (també conegut com a ordre alfabètic o producte lexicogràfic) és una generalització de l'ordre alfabètic que s'aplica a les paraules quan s'analitzen cadascuna de les seves lletres.