Obertura semioberta

Una obertura semioberta o partida semioberta, és una obertura d'escacs en què les blanques juguen 1.e4 i les negres trenquen immediatament la simetria tot contestant amb un moviment diferent de 1...e5.


Aquest article empra la notació algebraica per descriure moviments d'escacs.
Altres idiomes