Moviment harmònic complex

Un moviment harmònic complex és un moviment superposició lineal de moviments harmònics simples. Encara que un moviment harmònic simple és sempre periòdic, un moviment harmònic complex no necessàriament és periòdic, encara que sí que pot ser analitzat mitjançant una anàlisi harmònica de Fourier. Un moviment harmònic complex és periòdic només si és la combinació de moviments harmònics simples les freqüències són totes múltiples racionals d'una freqüència base.