Màxim i mínim (elements)

En matemàtiques, i particularment en teoria de l'ordre, donat un conjunt parcialment ordenat ( A , ≤), un element aA és l'element màxim de A si qualsevol altre element de a és menor o igual que ell, és a dir, si per a tot xa , xa .

Un element mínim es defineix dualment, com aquell aA tal que qualsevol altre és major o igual que ell, és a dir, tal que per a tot xa , ax .

La propietat de antisimetria de la relació d'ordre ≤ assegura que d'existir un element màxim o mínim en un conjunt, aquests són únics.

Altres idiomes