Llenguatge de definició de descripció

DDL, en anglès Description Definition Language, forma part del nucli de l'estàndard MPEG-7. Proporciona un fonament descriptiu prou sòlid perquè els usuaris puguin crear els seus propis Sistemes de Descripció (DSs) i els Descriptors (Ds). DDL defineix les regles sintàctiques per expressar, combinar, estendre i refinar DSs i Ds.