L4 (microkernel)

L4 és una família de micronuclis de segona generació basada en els dissenys i implementacions originals de l'informàtic alemany Jochen Liedtke. Originalment implementada en codi assemblador altament afinat per a processadors Intel i386, l'API ha patit grans desenvolupaments en diverses direccions, tant buscant un nivell més alt d'independència de plataforma com millorant seguretat, aïllament i robustesa. Hi ha hagut diverses implementacions de la interfície binària del nucli L4 (ABI) i els seus successors de més alt nivell, incloent-hi L4Ka :: Pistachio (Uni Karlsruhe), L4/MIPS (UNSW) i Fiasco (TU Dresden). Per això, el nom L4 ja no es refereix únicament a la implementació original de Liedtke, sinó que s'aplica a tota la família de micronuclis que inclouen la interfície del nucli L4 i les seves diferents versions.

Altres idiomes