Freqüència de mostratge

Senyal analògic
Senyal obtingut
Senyal original i mostreig del mateix

La taxa o freqüència de mostratge és el nombre de mostres per unitat de temps que es pren d'un senyal analògic per produir un senyal discret, durant el procés necessari per convertir-la d'analògic a digital. Com totes les freqüències, generalment s'expressa en hertzs (cicles per segon; símbol: Hz) o múltiples seus, com el quilohertz (símbol: kHz), encara que poden utilitzar-se altres magnituds.

El concepte de freqüència de mostreig només es pot aplicar a mostres que es prenen periòdicament. Algunes mostres poden mostrar una taxa de no periodicitat. La notació per a la freqüència de mostreig és que representa la freqüència (subíndex) de la mostra.

Altres idiomes