Delta de Kronecker

La delta de Kronecker és una convenció d'escriptura que serveix per expressar i valorar la igualtat o desigualtat entre dues variables. El símbol n'és la lletra grega delta δ i pren el nom del matemàtic Leopold Kronecker. Els valors de les variables, típicament elements de conjunts d'índexs, se solen posar com a subíndexs, δij, o en un superíndex i un subíndex: δji. Els valors són:

S'utilitza en molts àmbits de les matemàtiques, (per exemple la matriu identitat es pot escriure com a δij) però naturalment, l'ús de la delta de Kronecker es restringeix a aquells contextos en què els símbols 0 i 1 tinguin sentit, com són, per exemple, el conjunt ℕ dels nombres naturals, anells amb unitat o cossos.

Processament de senyals digitals

En processament de senyals digitals el mateix concepte és representat com una funció damunt (enters):

La funció es refereix com un impuls, o impuls de la unitat. I quan estimula un element del tractament de senyals, la sortida es diu la resposta d'impuls de l'element.

Altres idiomes