Comarques de la Comunitat de Madrid

Comarques de la Comunitat de Madrid segons la Guia de Turisme Rural i Actiu (els municipis de l'àrea metropolitana no s'inclouen en cap)

La Comunitat de Madrid és una comunitat autònoma Llei 2/2003, d'11 de març, d'Administració Local de la Comunitat de Madrid (BOCM de 18 de març de 2003), es preveu la creació de comarques:

«Segons disposa l'article 3.3 de la Llei Orgànica 3/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat de Madrid, per Llei de l'Assemblea de Madrid es podran crear Comarques mitjançant l'agrupació de Municipis limítrofs les característiques dels quals determinin interessos comuns precisats d'una gestió pròpia o demandin la prestació de serveis en aquest àmbit en els termes previstos en l'article 42 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.»

No obstant això, l'Assemblea de Madrid no va aprovar cap llei per a la formació de comarques. Tot i així, amb diversos propòsits (agrícoles, turístics...) diversos organismes de l'administració autonòmica han definit informalment comarques:

  • La Guia de Turisme Rural i Actiu, editada per la Direcció general de Turisme (Conselleria de Cultura i Turisme) defineix vuit comarques (deixant-ne fora els municipis interiors, pertanyents a l'Àrea metropolitana de Madrid o al Corredor de l'Henares.
  • El Llibre Blanc de la Política Agrària i el Desenvolupament Rural, editat per la Direcció general d'Agricultura i Desenvolupament Rural (Conselleria d'Economia i Innovació Tecnològica) defineix sis comarques agrícoles que cobreixen tot el territori de la Comunitat. Aquestes classificacions, no oficials, conviuen amb comarques tradicionals o amb altres agrupacions més modernes (com el Corredor de l'Henares), també sense regulació oficial.